500 PLUS - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

500 PLUS

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
 
Świadczenia „500 plus” na okres zasiłkowy 2021/2022

 
Świadczenie „500 plus” będzie przyznane na okres 1 roku. Tak więc w 2021 r. świadczenie „500 plus” zostanie przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Wnioski o przyznanie świadczenia „500 plus” można składać w siedzibie Ośrodka lub drogą elektroniczną w następujących terminach:
  • od 1 lutego 2021 r. jeśli wybierzemy drogę elektroniczną:
- za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
- przez bankowość elektroniczną,
- portal PUE ZUS;
  • od 1 kwietnia 2021 r. jeśli wybierzemy drogę tradycyjną i złożymy wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2 B, 87-300 Brodnica.
Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami:
  • do 30 kwietnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2021 r.
  • od 1 maja do 31 maja 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 lipca 2021 r.
  • od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 sierpnia 2021 r.
  • od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 30 września 2021 r.
  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. - wypłata świadczenia nastąpi do 31 października 2021 r.

 
Ważne!
  • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu  czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
  • Złożenie wniosku do końca  czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.
  • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.
Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w Programie „Rodzina 500+”, od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

 
"Rodzina 500+"

 
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Aby otrzymać prawo do świadczenia „500 plus” na dziecko wychowywane przez samotnego rodzica, nie jest potrzebne ani zaświadczenie o dochodach, ani orzeczenie o alimentach.
W przypadku dziecka rodziców po rozwodzie, którzy nie mają przez sąd ustalonej opieki, świadczenie zostanie przyznane temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek. Jeśli okaże się, że „500 plus” pobiera rodzic, który faktycznie opieki nad dzieckiem nie sprawuje, przeciwko rodzicowi zostanie wszczęte postępowanie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, jeśli zarzuty potwierdzą się, sprawa może zostać zgłoszona do prokuratury.
W przypadku opieki naprzemiennej, świadczenie zostanie podzielony na oboje rodziców.

 

 
W wersji elektronicznej wnioski można składać za pośrednictwem:

 
- ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia,
- bankowości elektronicznej,
- ePUAP (epuap.gov.pl).

 
Składanie elektronicznych wniosków o „500 plus” za pomocą bankowości elektronicznej oferuje niemal każdy bank. Wystarczy na stronie swojego banku wyszukać zakładki oznaczonej „500 plus”.

 
Aby złożyć wniosek, należy przygotować:

 
- dane osoby ubiegającej się o świadczenie „500 plus”, czyli dane rodzica, numer konta bankowego, a w przypadku wyboru formy elektronicznej także adresu e-mail.
- dane dzieci, ich numery PESEL lub numery dowodów.

 
Zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin to:
- przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na wzór rozwiązania obowiązującego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przyjęto zasadę, że dodatek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki. Dodatek ten powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych,
- wprowadzenie szczególnego, 3-miesięcznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
- wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
- zmiana okresu zasiłkowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Od 2021 r. przesunięto moment składania wniosków o świadczenia wychowawcze (z lipca na luty),
- wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej świadczenie wychowawcze,
- przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji, prawo do świadczenia 500+ wydawane jest w formie Informacji.
Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie spowoduje wstrzymania wypłaty tego świadczenia.

 
Grafika
Wróć do spisu treści