DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

INFORMACJE
 
Deklaracja dostępności serwisu BIP
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy


 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego BIP Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

Data publikacji strony internetowej: 22 września 2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 22 września 2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób niesłyszących.
Oświadczenie sporządzono dnia 22 września 2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Rafał Dąbrowski, adres poczty elektronicznej: www@mops.brodnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 564984933 wew. 200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2B, 87-300 Brodnica

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Ustronie 2B. Do wejścia nie prowadzą schody - może przez nie przejechać osoba na wózku.
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do drugiej części budynku prowadzą schody. Osoba dyżurująca umożliwia kontakt z pracownikami na piętrze w razie potrzeby i niemożności dostania się osoby na wózku. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie od wejścia.
Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W Ośrodku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Można skorzystać z pomocy osoby przeszkolonej z polskiego języka migowego (PJM). Usługa jest dostępna w godzinach pracy Ośrodka. Usługa jest bezpłatna dla osób niesłyszących.

Raport o stanie zapewnienia dostępności oraz
Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

 
Grafika
Wróć do spisu treści