DODATEK OSŁONOWY - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

DODATEK OSŁONOWY

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
Dodatek osłonowy – informacje ogólne

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gdy przeciętne miesięczne dochody w gospodarstwie:
  • jednoosobowym nie przekraczają 2100 zł*,
  • wieloosobowym, nie przekraczają na osobę 1500 zł*.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe     gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł*
  • gospodarstwo     2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł*
  • gospodarstwo     4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł
  • gospodarstwo     6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł*
*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554 z późn. zm.).
Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku. W  przypadku złożenia wniosku o dodatek osłonowy w okresie:
  • od 1 stycznia do 31 lipca –     uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w przedostatnim     roku kalendarzowym     poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek osłonowy, tj.     dochód z 2020 r.
  • od 1 sierpnia do 31     października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w     ostatnim roku    kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o dodatek     osłonowy, tj. dochód z 2021 r.
W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.
Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Wnioski można składać:
·         elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP http://epuap.gov.pl– od 04 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
·         tradycyjnie (papierowo) od 04 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata w wysokości 100% dodatku zostanie zrealizowana najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Grafika
Wróć do spisu treści