Ogłoszenia o naborze uczestników - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Ogłoszenia o naborze uczestników

OPIEKA WYTCHNIENIOWA > Opieka wytchnieniowa - edycja 2023
                                               
 
 
 

OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU  
 
W PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2023

 
 
 
        W związku z Programem „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór osób chętnych - Mieszkańców Brodnicy - do wzięcia udziału w w/w Programie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 
 
      Gmina Miasta Brodnicy złożyła wniosek na środki finansowe z Programu na rok 2023 i otrzymała dofinansowanie na realizację w/w Programu.
 
 
      Wartość Programu w Gminie Miasta Brodnicy (całkowity koszt inwestycji) to: 1.136.846,00 zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 00/100).

 
 
       Wartość dofinansowania to: 1.136.846,00 zł (jeden milion sto trzydzieści sześć tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych 00/100).
 
 
        
Realizatorem Programu w Gminie Miasta Brodnicy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.
 
 
Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 
1)      dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
 
2)      osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
 
a)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 
b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).
   
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 
 
       
Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.
 
 

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:

 
 
a)      ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
 
b)      wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
 
c)      stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

 
 
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”. Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad tą osobą niepełnosprawną.
 
Gmina przyznając usługi opieki wytchnieniowej bierze pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu. Gmina/powiat uwzględnia potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną, którastale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.
 
W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakres niezbędnego wsparcia jest dokonywana na podstawie danych zawartych w Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny - Skali FIM, stanowiącej załącznik nr 6 do Programu, którą wypełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka.Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji), wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów ocenynie jest dokumentem obowiązkowym, jednak w przypadku dużej liczby zgłoszeń uczestnicy Programu posiadający tę Kartę będą mieć zapewniony dostęp do usługi opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności.

 
 
Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Brodnicy oferuje wsparcie w formie:

1) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego;
 
2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego.

  
Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za realizację usług w ramach Programu.

 
 
Osoby zainteresowane, powyższym programem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia wraz z załączonąkartą pomiaru niezależności funkcjonalnej (załącznik nr 6), którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 B do dnia 09 stycznia 2023 r.

 
Kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 56 498 49 33 lub 56 498 27 42

 
 
 
Treść Programu dostępna jest pod adresem:
 
 

 
 
 
Do wniosku należy załączyć:
         
4.      Klauzula MOPS
 

 
 
 
 
 
 
 
Grafika
Wróć do spisu treści