Ogłoszenia o naborze uczestników - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Ogłoszenia o naborze uczestników

ASYSTENT OSOBY/ASYSTENT OSOBISTY > Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2023
  

                                    
 
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PROGRAMIE „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

 
 
 
        W związku z Programem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór osób chętnych - Mieszkańców Brodnicy - do wzięcia udziału w w/w Programie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 
 
Gmina Miasta Brodnicy złożyła wniosek na środki finansowe z Programu na rok 2023 i otrzymała dofinansowanie na realizację w/w Programu.

 
 
Wartość Programu w Gminie Miasta Brodnicy (całkowity koszt inwestycji) to: 1.679.999,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

   
 
Wartość dofinansowania to: 1.679.999,00 zł (jeden milion sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100).

 
 
Realizatorem Programu w Gminie Miasta Brodnicy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.
 
 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy
 
ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w
 
życiu społecznym, których adresatami są:
 
1)        dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
 
2)        osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 
a)        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 
b)        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 
c)        traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b,zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
 
1)        wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
 
2)        wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
 
3)        załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
 
4)        korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
 
5)        zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 
 
         Usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi.
 
Wzór karty zakresu czynności w ramach usługi asystencji osobistej do Programu stanowi załącznik nr 8 do Programu.
 
Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.
 
Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby niepełnosprawnej, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby niepełnosprawnej.

 
 
Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

 
 
        Osoby zainteresowane, powyższym programem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia wraz z załącznikami. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 B do dnia 09 stycznia 2023 r.

 
 
 
Treść Programu dostępna jest pod adresem:
 
 

 
 
Do wniosku należy załączyć: 
 
 
Grafika
Wróć do spisu treści