ZAKOŃCZONE - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

ZAKOŃCZONE

NABÓR PRACOWNIKÓW
Data: 08.07.2019 r. RD
Ogłoszenie o naborze 1/2019, 2/2019 
03.03.2017 r. RD
13.06.2016 r. RD  Informacja o wynikach naboru na dwa wolne urzędnicze stanowiska pracy referentów w Dziale świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.

W wyniku zakończonej procedury naboru na dwa wolne urzędnicze stanowiska pracy zostały wybrane niżej wymienione kandydatki:
1) Pani Justyna Skowrońska, zam. Pokrzydowo,
2) Pani Natalia Kupferschmidt, zam. Brodnica.Uzasadnienie dokonanego wyboru: wybrane kandydatki spełniły wymogi formalne oraz poprawnie odpowiedziały na wylosowane pytania konkursowe.13 czerwca 2016 r.
DYREKTOR
/-/ Alfred Józefiak

08.06.2016 r. RD
06.06.2016r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b, informuje, że do dnia 31.05.2016r. wpłynęło 7 wniosków w celu naboru na 2 wolne urzędnicze stanowisko pracy – referent w dziale świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w wymiarze pełnego etatu.


1. Domeracka Agnieszka
2. Adamkiewicz Artur
3. Puc Monika
4. Skowrońska Justyna
5. Kwiatkowska Monika
6. Kupferschmidt Natalia
7. Kłosowska Izabela


Po weryfikacji formalnej złożonych dokumentów do dalszego etapu zakwalifikowało się sześć osób.

1. Domeracka Agnieszka
2. Adamkiewicz Artur
3. Puc Monika
4. Skowrońska Justyna
5. Kwiatkowska Monika
6. Kupferschmidt Natalia

Jeden wniosek nie spełnił wymogów formalnych.

1. Kłosowska Izabela

Osoby które spełniły wymogi formalne proszone są o zgłoszenie się w dniu 10.06.2016r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 b o godzinie 12:00, pokój nr 2, w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.DYREKTOR

/ - / Alfred Józefiak.............................................................................................................................................................................
OGŁOSZENIE O NABORZE NR 1/2016

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
ogłasza nabór na 2 wolne urzędnicze stanowiska pracy
referent w dziale świadczeń wychowawczych
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy
w wymiarze pełnego etatu
1. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. nieposzlakowana opinia,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie średnie,
6. obsługa komputera, w tym znajomość oprogramowania Office, Word, Excel, poczty elektronicznej i internetu oraz obsługa skanera, faxu, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych,
7. znajomość Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r. (Dz. U. z 2016r. Poz. 195), Ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (Dz. U. z 2015r. poz. 114 z późn. zm.), Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
8. znajomość zasad obsługi interesantów oraz zdolność do pracy w zmiennych uwarunkowaniach.
2. Wymagania dodatkowe:
1. referencje z poprzedniego miejsca zatrudnienia,
2. preferowane wykształcenie wyższe.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego,
2.opracowywanie decyzji,
3.prowadzenie postępowania administracyjnego w tym zakresie,
4.sporządzanie sprawozdań z zakresu powyższych świadczeń.

4. Warunki pracy na stanowisku pracy
Praca biurowa w wymiarze pełnego etatu. Stanowisko pracy zlokalizowane w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy przy ul. Ustronie 2b. Budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich. Stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze oraz obsługą urządzeń biurowych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku. Stanowisko zorganizowane jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998r. Nr 148, poz. 973).
5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.
6. Wymagane dokumenty aplikacyjne:
1. list motywacyjny,
2. życiorys (CV),
3. dokument poświadczający wykształcenie,
4. dokumenty poświadczające staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenia, itp.),
5. kwestionariusz osobowy,
6. oświadczenia dotyczące spełnienia przez kandydata wymagań niezbędnych określonych w pk-cie 1 ppkt 1-4 ogłoszenia,
7. kopia dokumentu potwierdzającego orzeczony stopień niepełnosprawności, w przypadku składania aplikacji przez osobę niepełnosprawną.
7. Dodatkowe dokumenty:
1. poświadczenia (zaświadczenia, certyfikaty, itp.) posiadanych przez kandydata innych kwalifikacji, uprawnień i umiejętności,
2. referencje z poprzednich miejsc pracy.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).
W przypadku nie umieszczenia w/w klauzuli na wskazanych dokumentach, oferta nie będzie rozpatrywana z uwagi na brak zgody kandydata na przetwarzanie danych osobowych.Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 
„Nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy, referent w dziale świadczeń wychowawczych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy - OGŁOSZENIE nr 1/2016”
Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub przesłać pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ustronie 2b , 87-300 Brodnica w terminie do dnia 31 maja 2016r.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej mops.brodnica.pl oraz na tablicy informacyjnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy.


Zastrzega się możliwość odwołania naboru bez podania przyczyny oraz prawo udzielenia pisemnej odpowiedzi tylko na oferty, które po weryfikacji formalnej zostaną zakwalifikowane do II etapu konkursu.


20.05. 2016r. DYREKTOR /-/ Alfred Józefiak


Powiązane:

Grafika
Wróć do spisu treści