USTAWY - MOPS Brodnica

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

ŚWIADCZENIA I POMOC > DODATEK MIESZK. I ENERGET.
Przepisy dotyczące dodatków mieszkaniowych

1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r o dodatkach miesxzkaniowych (Dz.U.z 2017 roku poz. 180 ) reguluje zasady i tryb przyznawania , ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych
2. Rozporządzenuie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz.U.Nr 156,poz1817 z póżn.zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie sposobu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego , wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego , a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu ( Dz.U. z dnia 22 maja 2013 r ,poz. 589 )
4. O wymogu zamieszkiwania przez osobę w oddzielnym pokoju orzekają zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2016 r poz. 2046 i 1948)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego