INFORMACJE - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

INFORMACJE

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > 500 PLUS
! W 2020 r. nie składa się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „500+” na dzieci, na które obecnie pobierane jest świadczenie wychowawcze, ponieważ prawo do świadczenia wychowawczego ustalone zostało do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 01 lutego 2021 r. w formie elektronicznej natomiast od dnia 01 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Informujemy, że wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą: od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, od 1 sierpnia 2020 r. w przypadku wniosków w formie papierowej. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

"Rodzina 500+" 

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie wypłacane na każde dziecko. Zniknie dotychczasowe kryterium dochodowe, zgodnie z którym 500 plus na pierwsze dziecko przysługiwało tylko tym rodzinom, w których dochód nie przekraczał 800 złotych na osobę lub 1200 złotych w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Aby otrzymać prawo do świadczenia 500 plus na dziecko wychowywane przez samotnego rodzica, nie będzie teraz potrzebne ani zaświadczenie o dochodach, ani orzeczenie o alimentach.
W przypadku dziecka rodziców po rozwodzie, którzy nie mają przez sąd ustalonej opieki, świadczenie zostanie przyznane temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek. Jeśli okaże się, że 500 plus pobiera rodzic, który faktycznie opieki nad dzieckiem nie sprawuje, przeciwko rodzicowi zostanie wszczęte postępowanie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, jeśli zarzuty potwierdzą się, sprawa może zostać zgłoszona do prokuratury.
W przypadku opieki naprzemiennej, świadczenie zostanie podzielony na oboje rodziców.


W wersji elektronicznej wnioski można składać za pośrednictwem:

- ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
- bankowości elektronicznej
- ePUAP (epuap.gov.pl)

Składanie elektronicznych wniosków o 500 plus za pomocą bankowości elektronicznej oferuje niemal każdy bank. Wystarczy na stronie swojego banku wyszukać zakładki oznaczonej 500 plus.

Aby złożyć wniosek, należy przygotować:

- dane osoby ubiegającej się o 500 plus, czyli dane rodzica, numer konta bankowego, a w przypadku wyboru formy elektronicznej także adresu e-mail.
- dane dzieci, ich numery PESEL lub numery dowodów.

Zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin to:
– przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na wzór rozwiązania obowiązującego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przyjęto zasadę, że dodatek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki. Dodatek ten powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych,
– wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
– wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
– zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Począwszy od 2021 r. nastąpi znaczące przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze (z lipca na luty),
– wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej świadczenie wychowawcze,
– od 1 lipca br. nastąpi likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania na wzór rozwiązania funkcjonującego w programie „Dobry start” – polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia.
Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie spowoduje wstrzymania wypłaty tego świadczenia.

Grafika
Wróć do spisu treści