ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

ZESPÓŁ DS. ASYSTY RODZINNEJ

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > PORADNICTWO RODZINNE
Zespół ds. asysty rodzinnej
 
Do zadań własnych gminy określonych z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2013 r. , poz. 135) należy:
1) opracowanie i realizacja 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny;
2) tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny;
3) tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych przez:
a)   zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy asystenta rodziny oraz dostępu do specjalistycznego poradnictwa,
b)   organizowanie szkoleń i tworzenie warunków do działania rodzin wspierających,
c)   prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie w nich miejsc dla dzieci;
4) finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające;
5) współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym;
6) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego
7) prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy;
8) przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8.
 
 
 
1.   Opracowanie i realizacja 3 – letnich gminnych programów wspierania rodziny.
 
Obowiązek opracowania i realizacji 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny wynika z art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 , poz. 135 ). Wpisuje się on także w założenia ustawy
 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej art. 17 ust. 1 pkt. 13 (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 182), w myśl którego gmina zobowiązana jest do tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną.
 
Opracowany „Gminny Program Wsparcia Rodziny Dla Miasta Brodnicy Na Lata 2013 – 2015” został przyjęty przez Radę Miejską w Brodnicy Uchwałą Nr XXX/262/2013  w dniu 6 czerwca 2013 r.
 
2.  Tworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny
 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy w 2014 roku zatrudnionych było
3 asystentów rodziny (umowa o pracę na czas nieokreślony, umowa o pracę
w zastępstwie oraz umowa o pracę na czas określony).
Jeden z asystentów rodziny uczestniczył w kursie TSR w Toruniu, dwóch asystentów brało udział w szkoleniu „Ochrona danych osobowych w pracy GKRPA, ZI, OPS oraz kuratorów sądowych. Wybrane aspekty prawne z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem ochrony dziecka krzywdzonego.”, dwóch asystentów brało udział w „ Konferencji – Rodzina w pracy socjalnej”
 
3.  Tworzenie oraz rozwój systemu opieki nad dzieckiem, w tym placówek wsparcia dziennego, oraz praca z rodziną przeżywającą trudności 
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
 
W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej,
z usług Działu Poradnictwa Rodzinnego, który zajmuje się bezpośrednią pracą
z rodziną, poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poprzez terapię, organizowanie grup wsparcia i grup samopomocowych oraz pomoc w opiece
 i wychowaniu dziecka z terenu miasta skorzystało 437 osób w tym 284 osoby dorosłe, 47 młodzieży i 106 dzieci. W grupie psychoedukacyjnej było 377 wizyt, w grupie pogłębionej zarejestrowano 393 wizyty, w grupie współuzależnionych było 202 wizyty, specjalista rodziny – psycholog zarejestrował 737 wizyt, specjalista pracy z rodziną – pedagog terapeuta zarejestrował 662 wizyty,  radca prawny 73 wizyty. Ze wsparcia
i pomocy asystenta rodziny skorzystało  115 osób w tym 52 osoby dorosłe, 12 osób
z młodzieży i 51 dzieci. Asystent rodziny zarejestrował 2652 wizyty. W ciągu 2014 r. roku asystent pracował z 25 rodzinami.
 
4.  Finansowanie podnoszenia kwalifikacji przez asystentów rodziny oraz kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2, ponoszonych przez rodziny wspierające.
 
W 2014r.  poniesiono wydatki w wysokości 1 308,58 zł współfinansując kurs TSR w celu podnoszenia kwalifikacji przez asystenta rodziny. Nie poniesiono  kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2 ponoszonych przez rodziny wspierające z powodu braku rodzin wspierających.
 
5.  Współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo - terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
 
Z Gminy Miasta Brodnica w 2014r. szesnaścioro dzieci zostało umieszczonych w pieczy zastępczej.
 
Zgodnie z art. 191 ust 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Brodnicy poniósł wydatki      w wys.10%, 30 % i 50% kosztów za 35 dzieci przebywające w pieczy zastępczej.
 
6.  Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3
 
Sporządzano sprawozdania rzeczowo – finansowe za rok 2014 z zakresu wspierania rodziny oraz przekazano je właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu teleinformatycznego.
 
7.  Prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zamieszkałego na terenie gminy
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi stały monitoring sytuacji dziecka          z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, poprzez pracę socjalną, wsparcie asystenta rodziny oraz wsparcie specjalistyczne   w Dziale Poradnictwa Rodzinnego.
 
8.  Przekazywanie do biura informacji gospodarczej informacji, o której mowa w art. 193 ust. 8.
 
W 2014r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie dotarła informacja
z PCPR o przypadkach powstania zaległości z tytułu nieponoszenia opłaty, o której mowa  w ust. 1 za okres dłuższy niż 12 miesięcy. 
Na realizację powyższych zadań z zakresu pieczy zastępczej wydatkowano
160 381,41 zł. Zabezpieczono budżet na realizację tego zadania na wynagrodzenie
 i obsługę asystenta rodziny.
W 2015r wzrosną koszta współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej gmina zobowiązana będzie współfinansować pobyt dzieci w pieczy zastępczej z terenu miasta Brodnica w wysokości 10%, 30% i 50%. Trudno przewidzieć jakie będą to dokładne koszta z uwagi na możliwość wzrostu liczby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, jak również powrotu niektórych dzieci do rodzin naturalnych.
 
Grafika
Wróć do spisu treści