ZAPYTANIA OFERTOWE - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

ZAPYTANIA OFERTOWE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Data: 22 marca 2024 r. Zapytanie ofertowe

1) zapytanie nr 1 na Świadczenie usług psychiatrycznych, psychologicznych i terapeutycznych na rzecz Centrum Wsparcia Osób i Rodzin w Kryzysie w ramach projektu „Brodnickie Centrum Usług Społecznych  – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” w okresie od 01 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r.

załącznik nr 2

2) zapytanie nr 2 na Prowadzenie dwóch Klubów Samopomocy w ramach projektu „Brodnickie Centrum Usług Społecznych  – realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” w okresie od 01 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 r.
Brodnica, dnia 09 stycznia 2024 r.
 
 
 
Zamawiający:
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
ul. Ustronie 2b
 
87-300 Brodnica
 
tel. 56 49 849 33, 56 49 827 42
 
e-mail: zamowienia@mops.brodnica.pl
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dot. realizacji zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na
 
„Dostawy kanapek dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej przy
 
ul. św. Jakuba 22 w Brodnicy”
 
 
1.         Przedmiot zamówienia:
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego w zakresie sukcesywnej
 
dostawy kanapek, dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej przy ul. św. Jakuba 22 w Brodnicy, przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych uprzednio zgłoszonych przez Zamawiającego przerw w realizowanych dostawach.


Brodnica, dnia 27 grudnia 2023 r.
 
Zamawiający:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
ul. Ustronie 2b
 
87-300 Brodnica
 
tel. 56 49 849 33, 56 49 827 42
 
e-mail: zamowienia@mops.brodnica.pl
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dot. realizacji zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej
 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.Obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w roku 2024”
 
 
 
 
I Przedmiot i warunki realizacji zamówienia:
 
1.      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego w zakresie obsługi prawnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w roku 2024.
 
2.      Zamówienie podzielono na:
 
1)      część I: „Obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w roku 2024 w wymiarze 7 godzin tygodniowo”,
 
2)      część II: „Obsługa prawna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w roku 2024 w wymiarze 3 godzin tygodniowo”.
Brodnica, dnia 27 grudnia 2023 r.

 
Zamawiający:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
ul. Ustronie 2b, 87-300 Brodnica
 
tel. 56 49 849 33, 56 49 827 42
 
e-mail: zamowienia@mops.brodnica.pl
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dot. realizacji zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej
 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.
 
 
„Świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym w roku 2024”
 
 
 
I Przedmiot i warunki realizacji zamówienia:
 
1.      Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego w zakresie świadczenia usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym w roku 2024, których pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.Brodnica, dnia 20 grudnia 2023 r.
 
 
Zamawiający:
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
ul. Ustronie 2b
 
87-300 Brodnica
 
tel. 56 49 849 33, 56 49 827 42
 
e-mail: zamowienia@mops.brodnica.pl
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
dot. realizacji zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej
 
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w roku 2024”
 
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego w zakresie świadczenia usług zapewnienia profilaktycznej opieki z zakresu medycyny pracy na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy w roku 2024.


Brodnica, dnia 05 grudnia 2023 r.

Zamawiający:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
ul. Ustronie 2b
87-300 Brodnica
tel. 56 49 849 33, 56 49 827 42
e-mail: zamowienia@mops.brodnica.pl


ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. realizacji zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty wskazanej  
w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
pn. „Dostawa tonerów i tuszy w roku 2024”.I Przedmiot i warunki realizacji zamówienia:
1. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zaprasza Wykonawców do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego w zakresie sukcesywnej sprzedaży i dostawy w roku 2024 materiałów eksploatacyjnych do urządzeń kopiująco-drukujących
Zamawiającego w technologii laserowej i atramentowej, w postaci:
1) kartridży laserowych, zwanych w dalszej części niniejszego zapytania „tonerami”,
2) kartridży atramentowych, zwanych w dalszej części niniejszego zapytania „tuszami”
- łącznie zwanych dalej również zamiennie: produktem / artykułem / towarem / wyrobem, oraz odbioru zużytych kartridży od Zamawiającego i przekazaniem ich do utylizacji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.  

Szczegóły (proszę kliknąć by pobrać plik):

Brodnica, dnia 21 września 2023 r.

 
 
 
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
 
na „Dostawy kanapek dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej
 
przy ul. Jakuba 22 w Brodnicy”

 
 
 
1.        Zamawiający:
 
Gmina Miasta Brodnicy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2B 87-300 Brodnica
 
 
2.        Przedmiot zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa kanapek, dla dzieci uczestniczących w zajęciach Świetlicy Środowiskowej przy ul. Jakuba 22 w Brodnicy, przez pięć dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Szczegóły (proszę kliknąć by pobrać plik):
Brodnica, 15 czerwca 2023 r.

 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy integracyjnej – Lokalny Dzień Aktywności
   
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).


Brodnica, 07 czerwca 2023 r.

 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z szerzenia świadomości prawnej wśród grupy 34 osób starszych, niesamodzielnych
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (definicję Podmiotów Ekonomii Społecznej zawarto w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.).

Brodnica, 30 maja 2023 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie usług rehabilitanta
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

Brodnica, 22 maja 2023 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy integracyjnej – Lokalny Dzień Aktywności
   
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

Brodnica, 24 marca 2023 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na usługę cateringową na warsztaty z kompetencji społecznych
 
w ramach projektu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I”
 
(umowa nr UM_SE.433.1.805.2018)

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.02.00 Włączenie społeczne, Poddziałania 09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.   
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 17 kwietnia 2023 r. - wykonywanie czynności lekarza specjalisty w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia” (umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, informuje o zmianie treści zaproszenia do składania ofert z dnia 17 kwietnia 2023 r. na wykonywanie czynności lekarza specjalisty w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
Brodnica, 17 kwietnia 2023 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności lekarza specjalisty
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

Brodnica, 21 marca 2023 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów z kompetencji społecznych
   
w ramach projektu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I”
 
(umowa nr UM_SE.433.1.805.2018)

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.02.00 Włączenie społeczne, Poddziałania 09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.   
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).Brodnica, 21 marca 2023 r.
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów integracyjnych rozwoju osobistego
 
w ramach projektu „Włączenie społeczne mieszkańców Gminy Miasta Brodnica cz. I”
 
(umowa nr UM_SE.433.1.805.2018)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.02.00 Włączenie społeczne, Poddziałania 09.02.01 Aktywne włączenie społeczne.   
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).
 

 
Brodnica, dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
zaprasza do składania ofert na
dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy


 
 
Brodnica, dnia 28 grudnia 2022 r.

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
zaprasza do składania ofert na
dostawę tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy

 


 
Brodnica, dnia 23 grudnia 2022 r.

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
zaprasza do składania ofert na
świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których
pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy 
 
Brodnica, dnia 23 grudnia 2022 r.

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
zaprasza do składania ofert na
dostawę środków czystości dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy


 
Brodnica, dnia 23 grudnia 2022 r.

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy zaprasza do składania ofert na
świadczenie usług medycyny pracy, które zleca
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

 
Brodnica, dnia 23 grudnia 2022 r.

 

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
zaprasza do składania ofert na
dostawę materiałów biurowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy 
Grafika
Wróć do spisu treści