ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE > STARSZE INFORMACJE > PRZETARGI I KONKURSY
Unieważnienie postępowania – dotyczy zaproszenia do składania ofert na zakup klimatyzatorów z dnia 01 grudnia 2022 r. - bez podania przyczyny decyzji.
 
 
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy unieważnienia postępowanie, tj. zaproszenie do składania ofert na zakup klimatyzatorów z dnia 01 grudnia 2022 r. - bez podania przyczyny decyzji.
 
Brodnica, 01 grudnia 2022 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na zakup klimatyzatorów
 
 
I.  Zamawiający
 
Gmina Miasta Brodnicy
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
ul. Ustronie 2B
 
87-300 Brodnica

 
 
II.  Opis przedmiotu zamówienia
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup klimatyzatorów o mocy chłodniczej i grzewczej 3 KW, z grzaniem do minus 15’C wraz z instalacją elektryczną.
 
2. Liczba klimatyzatorów: 11.
 

 
III. Warunki udziału w postępowaniu:
 
 
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
 
a) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, zgodnie z wpisem PKD/KRS lub innym właściwym lub posiadają status Podmiotu Ekonomii Społecznej.
 
Działalność gospodarcza prowadzona w zakresie przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania uprawnień do jej prowadzenia.
 
b) Posiadania wiedzy i doświadczenia.
 
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 
c) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
 
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania oraz złoży wymagane dokumenty osób mających świadczyć usługi.
 
d) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 
Zamawiający nie konkretyzuje wymagań w zakresie sposobu dokonywania oceny spełniania powyższego warunku. Warunek zostanie uznany za spełniony, w przypadku gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania.
 
2. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania.

 
 
IV. Miejsce wykonania zlecenia:
 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2 b, 87-300 Brodnica.
 

 
V.  Informacje ogólne
 
1.    Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: - Aleksandra Bykowska - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy,
 
tel. 56 498 49 33.
 
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyny takiej decyzji.
 

 
VI. Opis sposobu przygotowania oferty:
 
1.    Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.
 
2.    Treść oferty musi odpowiadać treści Zaproszenia. Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w Zaproszeniu należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert. Nie przewiduje się negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
 
3.    Oferta powinna zawierać:
 
a)    formularz oferty - załącznik nr 1;
 
b)    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
 
c)    zgodę na przetwarzanie danych oraz klauzulę informacyjną osób mających świadczyć usługi - załącznik nr 3;
 
d)    wpis do CEiDG lub inny równoważny; w przypadku oferty Podmiotu Ekonomii Społecznej dokument potwierdzający, że jest Podmiotem Ekonomii Społecznej.
 
4.    Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.
 
5.    Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 
6.    Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta.
 
7.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
8.    Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „zakup klimatyzatorów - nie otwierać przed 15 grudnia 2022 r.” oraz nazwą Wykonawcy.
 

 
VII. Kryteria wyboru ofert:
 
cena (załącznik nr 1) - 100% (100 pkt)
 
Jeżeli ofertę złoży Podmiot Ekonomii Społecznej oferta otrzyma +10 pkt
 

 
VIII. Miejsce i termin składania ofert:
 

 
Oferty należy składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy,
ul. Ustronie 2B, 87-300 Brodnica, sekretariat - do dnia 15 grudnia 2022 r. do godz. 14:00 osobiście, za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Ośrodka).

 
 
 
 
Brodnica, 31 stycznia 2022 r.
 
Znak sprawy: MOPS-PZP-2/2021
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 
W dniu 28 stycznia 2022 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy wpłynęło pismo od Centrum Ekonomii Społecznej BONUM o odstąpieniu od podpisania umów na dożywianie w szkołach określonych prowadzonym postępowaniu w usługach nr 2 i nr 4

Brodnica, dnia 25 stycznia 2022 r.
 
 
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
 
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
zaprasza do składania ofert na
 
świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których
 
pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy

 

Brodnica, dnia 31 grudnia 2021 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
           dotyczy zamówienia publicznego którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 130 000,00 zł
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
zaprasza do składania ofert na
świadczenie usług pogrzebowych w zakresie sprawiania pogrzebu zmarłym, których
pochowanie zleca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy


Brodnica, 30 grudnia 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności lekarza geriatry
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.    
Brodnica, 29 grudnia 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.

 
Brodnica, 09 grudnia 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności lekarza geriatry
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
 
Brodnica, 19 listopada 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności trenera „Praktycznych warsztatów opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie poprawy ich zdrowia, poprawy warunków funkcjonowania i komfortu życia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
Brodnica, 19 listopada 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności lekarza geriatry
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
Brodnica, 19 listopada 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   

 
Brodnica, 12 października 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
Brodnica, 12 października 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności trenera „Praktycznych warsztatów opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie poprawy ich zdrowia, poprawy warunków funkcjonowania i komfortu życia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.  

Brodnica, 12 października 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z zakupem materiałów do prowadzenia warsztatów
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   

Brodnica, 12 października 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności rehabilitanta
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.
 

Brodnica, 12 października 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności lekarza geriatry
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
 

Brodnica, 12 października 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.
 
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020).
 

Brodnica, 20 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na usługę cateringową
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
Zaproszenie zamieszczone w BAZIE KONKURENCYJNOŚCI
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.  

Brodnica, 17 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na zakup i dostawę artykułów spożywczych
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 

Brodnica, 15 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności lekarza geriatry
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   

Brodnica, 15 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności psychologa
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   

Brodnica, 15 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z zakupem materiałów do prowadzenia warsztatów
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   

Brodnica, 15 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności rehabilitanta
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.

Brodnica, 15 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności trenera „Praktycznych warsztatów opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie poprawy ich zdrowia, poprawy warunków funkcjonowania i komfortu życia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   

Brodnica, 15 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   


Brodnica, 02 września 2021 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności instruktora warsztatów artystycznych/rękodzielniczych wraz z zakupem materiałów do prowadzenia warsztatów
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).
 
 


Brodnica, 01 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności psychologa
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).


Szczegóły - pliki do pobrania:

Brodnica, 01 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności lekarza geriatry
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).
 


Brodnica, 01 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności rehabilitanta
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).
 


Brodnica, 01 września 2021 r.
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności trenera „Praktycznych warsztatów opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie poprawy ich zdrowia, poprawy warunków funkcjonowania i komfortu życia dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów”
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

Brodnica, 01 września 2021 r.
 
 
 
ZAPROSZENIE
 
do składania ofert na wykonywanie czynności trenera zajęć rekreacyjno-ruchowych
 
w ramach projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się tylko podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020).

31 sierpień 2021 r. RD
ZAPROSZENIE
 
do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu rekreacyjno-sportowego
w ramach projektu
„Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”
 
(umowa nr UM_WR.433.1.046.2021)
 

 
 
Przedmiotowe zadanie jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 09.00.00 Solidarne społeczeństwo, Działania 09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 09.03.02 Rozwój usług społecznych.   
 
 
Zamawiający zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się w pierwszej kolejności podmioty ekonomii społecznej* świadczące usługi w zakresie przedmiotu zamówienia (Podmioty Ekonomii Społecznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w wytycznych w zakresie przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 - 2020).

 
Nabór do projektu
„Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”

 
W związku z realizacją projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór osób chętnych - Mieszkańców Brodnicy - do wzięcia udziału w w/w Projekcie.

 
Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Miasta Brodnicy woj. kujawsko - pomorskim dla 36 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym seniorów i 36 opiekunów faktycznych w okresie od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r. poprzez funkcjonowanie Klubu Aktywności

 
Do projektu zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy należeć będą do Klubu Aktywności.


 
Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:  
- warsztaty psychologiczne (treningi/doradztwo indywidualne),
- spotkania z lekarzem geriatrą (doradztwo grupowe),
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
- warsztaty artystyczno-rękodzielnicze,
- wspólne czytanie książek, wspólne śpiewanie, gry i zabawy zespołowe, zajęcia rękodzielnicze, wspólne gotowanie, wzajemna nauka obsługi i wykorzystania komputera,
- usługi rehabilitanta,
- spotkania integracyjne w środowisku lokalnym,
- wyjazdy do instytucji kultury,
- praktyczne warsztaty opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie poprawy ich zdrowia, poprawy warunków funkcjonowania i komfortu życia dla osoby niesamodzielnej i ich opiekunów.  


 
Zakres wsparcia dla uczestnika będzie indywidualnie dostosowany do jego potrzeb określonych w zawartym kontrakcie.  
Usługi dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu realizowane będą zgodnie z minimalnymi wymaganiami świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.    


 
Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby fizyczne, zainteresowane udziałem
w projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne wskazane w niniejszym regulaminie  
i spełniają wymagane kryteria dostępu:   
  1. osoba zamieszkująca na terenie Gminy Miasta Brodnicy w woj. kujawsko - pomorskim (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego);  
  2. osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  
     


 
 Kryterium wyboru:
1) osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (+6 punktów),  
2) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:   
a) osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego (+1 punkt),
b) osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (+1 punkt),
c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi,
w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (+1 punkt),
d) osoba korzystająca z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)  (indywidualnie lub jako rodzina) o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest tożsamy
z zakresem wsparcia w PO PŻ (+1 punkt),  
 e) osoba zamieszkująca na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (+1 punkt).   
         Sposoby weryfikacji kryteriów:  
  1. zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Brodnicy - oświadczenie;   
  2. status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie;   
  3. osoba z niepełnosprawnością - orzeczenie;  
  4. potwierdzenie kryterium dochodowego - zaświadczenie z MOPS;  
  5. osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego - formularz rekrutacyjny;  
  6. osoba korzystająca z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) - formularz rekrutacyjny;  
  7. osoba z obszarów objętych programem rewitalizacji - formularz rekrutacyjny    
 
Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Uczestnicy/czki projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.
Kandydaci - osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powinni złożyć następujące dokumenty:
- formularz rekrutacyjny - załącznik nr 6,
- klauzula informacyjna - załącznik nr 1,
- oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Brodnicy - załącznik nr 2,
- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o spełnieniu kryterium bycia osobą potrzebującą wsparciu w codziennym funkcjonowaniu - załącznik nr 3.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dokumentów.
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b do dnia 02 sierpnia 2021 r. do dnia 10 września 2021 r.
Kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 56 498 49 33 lub 56 498 27 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafika
Wróć do spisu treści