WNIOSKI (DM) - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

WNIOSKI (DM)

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > DZIAŁ DODATKU MIESZK. I ENERGET. > DODATEK MIESZKANIOWY
DZIAŁ DODATKÓW MIESZKANIOWYCH /DM/ 

Wnioski dla Dodatku Mieszkaniowego:
Deklaracja o wysokości dochodów (zmieniono 14.05.2015 r. RD)


Wniosek o dodatek mieszkaniowy składa WNIOSKODAWCA, który powinien:
I. Wypełnić czytelnie (bez skreśleń i mazań) formularz wniosku + deklarację o dochodach,
II. Poświadczyć wniosek przez zarządcę domu tj. czytelny podpis + pieczątka.
II. Dołączyć do wniosku niżej wymienione dokumenty:
1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego (tj. decyzję, umowę najmu lub wyrok sądu,
przydział, akt notarialny, wypis z księgi wieczystej)
2. Wymiar czynszu potwierdzający kwotę wydatków za miesiąc w którym składa się wniosek z
rozbiciem za poszczególne rodzaje wydatków (czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór
nieczystości stałych i płynnych)
3. Dowód zapłaty za mieszkanie za ostatnie dwa miesiące w tym za miesiąc, w którym składany jest
wniosek (książeczkę opłat lub kwitki) + wszelkie rozliczenia uzyskane w okresie trzech
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
Osoby opłacające indywidualnie rachunki za wodę bezpośrednio do MZWiK oraz za wywóz nieczystości
do UM w Brodnicy dostarczają fakturę i/lub dowód wpłaty za ostatnie dwa miesiące w tym miesiąc, w którym
składany jest wniosek.
4. Fakturę za prąd za ostatni okres rozliczeniowy + dowód zapłaty a w przypadku
przedpłatowego – ostatni wykupiony (zużycie kilowatogodzin);
5. Udokumentować dochody osiągnięte przez wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy
poprzedzających datę złożenia wniosku między innymi:
a) W przypadku rent, emerytur lub świadczeń przedemerytalnych – ostatnią decyzję obejmującą okres,
za który składana jest deklaracja i odcinki. Osoby nie posiadające odcinków za pełne 3 miesiące
poprzedzające miesiąc złożenia wniosku- zaświadczenie z ZUS potwierdzające kwoty brutto
otrzymanych świadczeń;
b) W przypadku alimentów – pokwitowanie potwierdzenia ich odbioru za pełne 3 miesiące
poprzedzające dzień złożenia wniosku + wyrok sądu;
c) W przypadku funduszu alimentacyjnego – decyzję obejmującą okres, za który składana jest
deklaracja;
d) przypadku pobierania świadczeń rodzinnych - decyzję obejmujące okres, za który jest
składana deklaracja o dochodach;
e) W przypadku zasiłku dla bezrobotnych - decyzję potwierdzające wysokość przyznanego
zasiłku (brutto) + kwitki wypłat lub inny dokument potwierdzający kwoty brutto.
f) W przypadku stypendium dla studenta – decyzję lub zaświadczenie potwierdzające
wysokość przyznanego stypendium.
6. Osoby niepełnosprawne których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (Brodnica ul. Mickiewicza 1), osoby
poruszające się na wózku dodatkowo zaświadczenie lekarskie;

Właściciel domu jednorodzinnego:
1. Jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości pow. użytkowej,
w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu. Składający
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści” Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. ;
2. Rachunki i dowody zapłaty za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych + energię cieplną.

Informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.Dodatek przyznaje się od 1 – dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W celu zachowania ciągłości dodatku należy złożyć wniosek w miesiącu , w którym kończy się dodatek.


Dni przyjęć wniosku i odbioru decyzji: poniedziałek, wtorek i czwartek
w godzinach od 8.00 do 15.00.


W przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub zgonu wnioskodawcy należy niezwłocznie powiadomić MOPS w Brodnicy - dział dodatków mieszkaniowych.

Grafika
Wróć do spisu treści