PETYCJE - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

PETYCJE

KONTAKT
Oświadczam że, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy w zakresie adresu e-mail oraz danych zawartych w treści petycji.

Wyrażam zgodę
Nie wyrażam zgody

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIERANIA/PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator: Brodnickie Centrum Usług Społecznych, ul. Ustronie 2B, Brodnica, mail: sekretariat@bcus.brodnica.pl
Inspektor Danych Osobowych: Rafał Dąbrowski, iod@bcus.brodnica.pl

Cel przetwarzania: rozpatrzenie petycji - podanie danych jest dobrowolne
Dane będą przetwarzane przez okres zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Kategorie odbiorców - osoby fizyczne lub prawne, organy publiczne, jednostki lub inne podmioty, którym ujawnia się dane osobowe, za wyjątkiem Organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, w tym: dostawcy usług IT w szczególności oprogramowania dziedzinowego, obsługa prawna.

W przypadku pozyskiwania danych w sposób inny niż od osoby, której dotyczą, pozyskujemy je od osób fizycznych lub prawnych, organów publicznych, jednostek lub innych podmiotów, które przekazują dane osobowe, za wyjątkiem Organów publicznych, które mogą przekazywać dane odobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacje o przetwarzaniu danych będą dostępne na stronie Centrum

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną
Grafika
Wróć do spisu treści