Ogłoszenia o naborze uczestników - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Ogłoszenia o naborze uczestników

OPIEKA WYTCHNIENIOWA > Opieka wytchnieniowa - edycja 2022                                               
 
 
 
OGŁOSZENIE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU  
 
W PROGRAMIE „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” - EDYCJA 2022

 
 
 
        W związku z Programem „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór osób chętnych - Mieszkańców Brodnicy - do wzięcia udziału w w/w Programie. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

      Gmina Miasta Brodnicy złożyła wniosek na środki finansowe z Programu na rok 2022 i otrzymała dofinansowanie na realizację w/w Programu.

      Wartość Programu w Gminie Miasta Brodnicy (całkowity koszt inwestycji) to: 2.007.360,00 zł.

       Wartość dofinansowania to: 2.007.360,00 zł (dwa miliony siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

        Realizatorem Programu w Gminie Miasta Brodnicy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

        Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

        Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Przyznając usługę opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności uwzględnia się potrzeby członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym, która:
a)      ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną,
b)      wymaga wysokiego poziomu wsparcia,
c)      stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Brodnicy oferuje wsparcie w formie:

1)      świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:
a)         miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
b)        ośrodku wsparcia,
c)         innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

 
2)      świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:
a)         ośrodku wsparcia,
b)        w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
c)         innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników Programu został wprowadzony pomiar ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu oraz zakresu niezbędnego wsparcia. Ocena dokonywana jest na podstawie danych zawartych w Karcie oceny stanu dziecka/osobyniepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (stanowiącej załącznik nr 7 do Programu),którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wgzmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności powinna trafić właśnie do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.


        Osoby zainteresowane, powyższym programem proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia wraz z załączonąkartą oceny stanu zdrowia, którą uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/pielęgniarka. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2 B do dnia 15 lutego 2022 r.

Kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 56 498 49 33 lub 56 498 27 42

Treść Programu dostępna jest pod adresem:

Do wniosku należy załączyć:
 
  1. Karta zgłoszenia - załącznik nr 8
  2.  
  3. Karta oceny - załącznik nr 7
  4.  
  5. Klauzula informacyjna - załącznik nr 12
  6.  
  7. Klauzula informacyjna RODO - załącznik nr 13.
 

Grafika
Wróć do spisu treści