Nabór uczestników - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Nabór uczestników

DZIENNY DOM POBYTU "SENIOR +"
 
Nabór Uczestników do Dziennego Domu Pobytu „Senior+”

 

 
W związku z realizacją projektu pn. „Brodnickie Centrum Usług Społecznych (BCUS) - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy Aleksandra Bykowska ogłasza nabór osób zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach Dziennego Domu Pobytu „Senior+” przy ul. Tatrzańskiej 8 w Brodnicy

 
Celem głównym projektu jest wsparcie seniorów, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji oraz zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych, świadczonych w Gminie Miasta Brodnicy, od 01 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2027 r.

 
Uczestnikami zajęć Dziennego Domu Pobytu „Senior+” mogą być osoby nieaktywne zawodowo, w wieku 60+, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Gminy Miasta Brodnicy. Zakłada się objęcie wsparciem 30 osób.
W ramach pobytu będzie można korzystać z usług socjalnych, w tym z wyżywienia (co najmniej jeden ciepły posiłek), z usług kulturalno-oświatowych, TV, komputera, biblioteki, a także zajęć terapeutycznych, form terapii ruchowej, uczestnictwa w kółkach zainteresowań, treningów umiejętności samoobsługi i podnoszenia sprawności.
    
Kryteria przyjęcia:
- zamieszkanie w Gminie Miasta Brodnicy (weryfikowane na podstawie wystawionych na daną osobę i jej adres zamieszkania dokumentów zobowiązaniowych, np. kserokopie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, kopie rachunków lub faktur za media, ścieki, odpady komunalne lub inne dokumenty. W uzasadnionych przypadkach oświadczenie i potwierdzenie);
- status osoby potrzebującej wsparcia, w codziennym funkcjonowaniu (w tym: z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności);
- orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia lekarska lub oświadczenie o potrzebie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz informacja o przyczynie niesamodzielności (wiek i /lub stan zdrowia i/lub niepełnosprawność).

 
Preferencyjnie  (+1 punkt kryterium) będą potraktowane osoby:
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie),
- z niepełnosprawnością sprzężoną (orzeczenie),
- z zaburzeniami psychicznymi (orzeczenie/zaświadczenie/opinia lekarza),
- z niepełnosprawnością intelektualną (orzeczenie/zaświadczenie/opinia lekarza),
- z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10. Orzeczenie/zaświadczenie/opinia lekarza),
- korzystające z programu FE PŻ (oświadczenie),
- mieszkające samotnie (oświadczenie).

 
O miejscu na liście rekrutacyjnej i o zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach Dziennego Domu Pobytu „Senior +” decydować będzie liczba uzyskanych punktów oraz rodzinny wywiad środowiskowy. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie niższy dochód na osobę w rodzinie. Listy rezerwowe sporządzane będą na podstawie kryterium rekrutacji, obowiązującej w projekcie. Osoby na liście rezerwowej będą uszeregowane w kolejności uzyskanej liczby punktów, za spełnienie kryterium określonych powyżej.

 
Zarówno pobyt jak i usługi świadczone przez Dzienny Dom Pobytu „Senior+” są bezpłatne. Opłata obejmuje jedynie wyżywienie. Odpłatności nie ponoszą uczestnicy, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika, co określone zostanie w dedykowanej uchwale.

 
Niezbędne dokumenty:
- formularz rekrutacyjny,
- klauzula informacyjna (załącznik nr 1),
- oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Brodnicy (załącznik nr 2),
- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o spełnieniu kryterium bycia osobą potrzebującą wsparcia, w codziennym funkcjonowaniu (załącznik nr 3).

 
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą, na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2, W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 29 stycznia 2024 r., do godziny 15:15.  
Kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 56 498 49 33 lub 56 498 27 42.

 

 

 

    DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Brodnicy
       Aleksandra Bykowska

 
załącznik nr 2 - oświadczenie o zamieszkaniu

Grafika
Wróć do spisu treści