Nabór uczestników - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Nabór uczestników

KLUBY SAMOPOMOCY
Nabór Uczestników do Klubu samopomocy „Aktywny Senior” - grupa I oraz Klubu samopomocy „Aktywny Senior” - grupa II
 

 
 
W związku z realizacją projektu pn. „Brodnickie Centrum Usług Społecznych - realizacja usług społecznych dla mieszkańców Gminy Miasta Brodnicy” Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy Aleksandra Bykowska ogłasza nabór osób zainteresowanych wzięciem udziału w zajęciach Klubu samopomocy „Aktywny Senior” - grupa I  z siedzibą w Brodnicy, przy ul. Tatrzańskiej 8, oraz „Aktywny Senior” - grupa II, przy ul. Tatrzańskiej 8.
 
 
 
Celem głównym projektu jest wsparcie seniorów, poprzez umożliwienie im korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji oraz zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych, świadczonych w Gminie Miasta Brodnicy.
 
 
W Gminie Miasta Brodnicy utworzone zostaną dwa Kluby Samopomocy (Klub samopomocy „Aktywny Senior” - grupa I oraz Klub samopomocy „Aktywny Senior” - grupa II) dla 30 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym z powodu wieku, stanu zdrowia i niepełnosprawności.
 
W każdym z dwóch klubów w trybie ciągłym uczestniczyć będzie po 15 osóbzakwalifikowanych do projektu na etapie rekrutacji, osób fizycznych mieszkających w Gminie Miasta Brodnicy w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 
Kluby pracować będą przez 15 godzin w tygodniu (wstępnie planowane są 3 razy w tygodniu- np. poniedziałki, środy, piątki - po 5 godzin w godzinach od 15.00 - 20.00). Dni pracy Klubów dostosowane będą do oczekiwań uczestników i ich opiekunów.
 
W celu poprawy kondycji fizycznej i psychicznej w ramach zajęć w  Klubie samopomocy „Aktywny Senior” - grupa I oraz Klubie samopomocy „Aktywny Senior” - grupa II przewidziano zajęcia fizjoterapeutyczno-ruchowych, spotkania z psychologiem, pielęgniarką i usprawniające manualnie.
 
 

 
Kryteria przyjęcia:
 
- zamieszkanie w Gminie Miasta Brodnicy (weryfikowane na podstawie wystawionych na daną osobę i jej adres zamieszkania dokumentów zobowiązaniowych, np. kserokopie decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, kopie rachunków lub faktur za media, ścieki, odpady komunalne lub inne dokumenty. W uzasadnionych przypadkach oświadczenie i potwierdzenie);
 
- status osoby potrzebującej wsparcia, w codziennym funkcjonowaniu (w tym: z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności);
 
- orzeczenie o niepełnosprawności lub dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia lekarska lub oświadczenie o potrzebie wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego oraz informacja o przyczynie niesamodzielności (wiek i /lub stan zdrowia i/lub niepełnosprawność).
 
 
Preferencyjnie  (+1 punkt kryterium) będą potraktowane osoby:
 
- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie),
 
- z niepełnosprawnością sprzężoną (orzeczenie),
 
- z zaburzeniami psychicznymi (orzeczenie/zaświadczenie/opinia lekarza),
 
- z niepełnosprawnością intelektualną (orzeczenie/zaświadczenie/opinia lekarza),
 
- z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD10. Orzeczenie/zaświadczenie/opinia lekarza),
 
- korzystające z programu FE PŻ (oświadczenie),
 
- mieszkające samotnie (oświadczenie).
 
 
O miejscu na liście rekrutacyjnej i o zakwalifikowaniu do udziału w zajęciach Klubu samopomocy „Aktywny Senior” - grupa I oraz Klubu samopomocy „Aktywny Senior” - grupa IIdecydować będzie liczba uzyskanych punktów oraz rodzinny wywiad środowiskowy. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie niższy dochód na osobę w rodzinie. Listy rezerwowe sporządzane będą na podstawie kryterium rekrutacji, obowiązującej w projekcie. Osoby na liście rezerwowej będą uszeregowane w kolejności uzyskanej liczby punktów, za spełnienie kryterium określonych powyżej.
 
 
Zarówno pobyt jak i usługi świadczone wKlubie samopomocy „Aktywny Senior” - grupa I oraz Klubie samopomocy „Aktywny Senior” - grupa II są bezpłatne. Opłata obejmuje jedynie wyżywienie. Odpłatności nie ponoszą uczestnicy, których dochód nie przekracza 100% kryterium dochodowego. Wysokość opłaty uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika, co określone zostanie w dedykowanej uchwale.
 
Niezbędne dokumenty:
         
 
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą, na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2, W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 28 marca 2024 r., do godziny 15:15.  
 
Kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 56 498 49 33 lub 56 498 27 42.
 
 
 
 
   DYREKTOR
 
    Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy
 
mgr Aleksandra Bykowska
 
Grafika
Wróć do spisu treści