Nabór do projektu - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Nabór do projektu

PROJEKTY UNIJNE > Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia
 

Nabór do projektu
„Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia”

W związku z realizacją projektu „Brodnicka grupa wsparcia nie do zdarcia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ogłasza nabór osób chętnych - Mieszkańców Brodnicy - do wzięcia udziału w w/w Projekcie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Miasta Brodnicy woj. kujawsko - pomorskim dla 36 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w tym seniorów i 36 opiekunów faktycznych w okresie od 01 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2023 r. poprzez funkcjonowanie Klubu Aktywności

Do projektu zapraszamy osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, którzy należeć będą do Klubu Aktywności.


Projekt przewiduje realizację następujących form wsparcia:  
- warsztaty psychologiczne (treningi/doradztwo indywidualne),
- spotkania z lekarzem geriatrą (doradztwo grupowe),
- zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
- warsztaty artystyczno-rękodzielnicze,
- wspólne czytanie książek, wspólne śpiewanie, gry i zabawy zespołowe, zajęcia rękodzielnicze, wspólne gotowanie, wzajemna nauka obsługi i wykorzystania komputera,
- usługi rehabilitanta,
- spotkania integracyjne w środowisku lokalnym,
- wyjazdy do instytucji kultury,
- praktyczne warsztaty opieki nad osobami niesamodzielnymi w zakresie poprawy ich zdrowia, poprawy warunków funkcjonowania i komfortu życia dla osoby niesamodzielnej i ich opiekunów.  


Zakres wsparcia dla uczestnika będzie indywidualnie dostosowany do jego potrzeb określonych w zawartym kontrakcie.  
Usługi dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu realizowane będą zgodnie z minimalnymi wymaganiami świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej.    


Uczestnikami/czkami projektu mogą być osoby fizyczne, zainteresowane udziałem
w projekcie, które złożyły dokumenty rekrutacyjne wskazane w niniejszym regulaminie  
i spełniają wymagane kryteria dostępu:   
  1. osoba zamieszkująca na terenie Gminy Miasta Brodnicy w woj. kujawsko - pomorskim (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego);  
  2. osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.  
     


 Kryterium wyboru:
1) osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (+6 punktów),  
2) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym:   
a) osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego (+1 punkt),
b) osoba ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (+1 punkt),
c) osoba z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoba z zaburzeniami psychicznymi,
w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (+1 punkt),
d) osoba korzystająca z Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ)  (indywidualnie lub jako rodzina) o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest tożsamy
z zakresem wsparcia w PO PŻ (+1 punkt),  
 e) osoba zamieszkująca na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 (+1 punkt).   
         Sposoby weryfikacji kryteriów:  
  1. zamieszkanie na terenie Gminy Miasta Brodnicy - oświadczenie;   
  2. status osoby potrzebującej wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie;   
  3. osoba z niepełnosprawnością - orzeczenie;  
  4. potwierdzenie kryterium dochodowego - zaświadczenie z MOPS;  
  5. osoba doświadczająca wielokrotnego wykluczenia społecznego - formularz rekrutacyjny;  
  6. osoba korzystająca z PO PŻ (indywidualnie lub jako rodzina) - formularz rekrutacyjny;  
  7. osoba z obszarów objętych programem rewitalizacji - formularz rekrutacyjny    
 
Wszystkie formy wsparcia realizowane w ramach Projektu dofinansowane są z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Uczestnicy/czki projektu nie ponoszą żadnych opłat z tytułu uczestnictwa w oferowanych w ramach projektu formach wsparcia.
Kandydaci - osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu powinni złożyć następujące dokumenty:
- formularz rekrutacyjny - załącznik nr 6,
- klauzula informacyjna - załącznik nr 1,
- oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Miasta Brodnicy - załącznik nr 2,
- zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o spełnieniu kryterium bycia osobą potrzebującą wsparciu w codziennym funkcjonowaniu - załącznik nr 3.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o dokumentów.
Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy ul. Ustronie 2b do dnia 02 sierpnia 2021 r. do dnia 10 września 2021 r.
Kontakt z Ośrodkiem pod numerem telefonu: 56 498 49 33 lub 56 498 27 42.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Grafika
Wróć do spisu treści