Kujawsko-Pomorska Teleopieka - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Kujawsko-Pomorska Teleopieka

KUJAWSKO-POMORSKA TELEOPIEKA

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy informuje, że od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 11 czerwca 2021 r. (do godziny 14:00) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy prowadzi rekrutację do Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”.

„Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest wojewódzkim Projektem partnerskim. Liderem Projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, partnerami jest 79 powiatów lub gmin województwa kujawsko-pomorskiego (w tym Gmina Miasta Brodnicy) oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych w Toruniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość Projektu: 19 065 714,82 zł

Dofinansowanie Projektu z UE: 16 205 857,54 zł

Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w formie pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, takich jak teleopieka.

Oferowane formy wsparcia:
 
 • Usługa teleopieki (np. bransoletki);
 •  
 • Usługa pomocy sąsiedzkiej;
 •  
 • Wolontariat opiekuńczy.
 
Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” skierowany jest do 3 000 osób, mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w tym 41 osób zamieszkujących na terenie miasta Brodnicy, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 
Kto może skorzystać z Projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”:
 
   
 • Osoby zamieszkujące na terenie miasta Brodnicy;
 •  
 • Osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, czyli takie, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
 •  
 • Osoby nieprzebywające w placówce opieki całodobowej.

 
Dodatkowe punkty przy rekrutacji zdobędą osoby:
 
   
 • których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego właściwego dla pomocy społecznej (1051,50 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 792,00 zł dla osoby gospodarującej z rodziną);
 •  
 • doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego;
 •  
 • ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 •  
 • z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 •  
 • korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
 •  
 • pochodzące z obszarów zdegradowanych wyznaczonych w lokalnych programach
       rewitalizacji lub gminnych programach rewitalizacji;
 •  
 • będące kombatantem i/lub ofiarą represji (zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego);
 •  
 • prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe lub wspólne gospodarstwo domowe z inną osobą niesamodzielną lub z rodziną pod warunkiem, że wspólnie zamieszkujący dorośli członkowie rodziny to osoby pracujące.
 
 
 
Dokumenty jakie należy dostarczyć:
 
   
 • Formularz zgłoszeniowy;
 •  
 • Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów dodatkowych, wymienionych wyżej (jeżeli zaznaczono, np. orzeczenie o niepełnosprawności, decyzję o wysokości świadczeń itp.).
 
Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej do pobrania są poniżej, natomiast w wersji papierowej dostępne będą w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy przy ul. Ustronie 2 b, w godzinach urzędowania Ośrodka.

 
Wypełnione dokumenty rekrutacyjne można złożyć:
 
   
 • Osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Brodnicy, ul. Ustronie 2 b w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska      Teleopieka”;
 •  
 • Pocztą tradycyjną na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2 b, 87-300 Brodnica, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;
 •  
 • Pocztą elektroniczną na adres: teleopieka@mops.brodnica.pl
 •  
 • Za pośrednictwem e-puap, z dopiskiem: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”,

 
Dodatkowa informacja: W przypadku niezrekrutowania wymaganej liczby uczestników termin rekrutacji zostanie wydłużony lub zostanie ogłoszona rekrutacja otwarta (ciągła). Przy rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność złożenia formularzy.
 
Osoby, które zakwalifikują się do projektu zostaną o tym fakcie poinformowane przez personel projektu telefonicznie, a na stronie internetowej zostanie opublikowana lista rankingowa (bez nazwisk - każdy otrzyma swój kod). Uczestnicy projektu następnie otrzymają urządzenia elektroniczne (np. w formie bransoletki).

 
Osoby do kontaktu:

 
Jolanta Słupska – Kierownik działu ds. pomocy społecznej
e-mail
: teleopieka@mops.brodnica.pl.
Tel: 56 498 49 33 wew. 203
 
Pani Beata Dąbrowska – specjalista pracy socjalnej                                                                 e-mail: teleopieka@mops.brodnica.pl.
Tel: 56 498 49 33 wew. 214.
 
Grażyna Otrębska – starszy pracownik socjalny                                                                       e-mail: teleopieka@mops.brodnica.pl.
Tel: 56 498 49 33 wew. 211.
 
Pani Barbara Przebierała – specjalista pracy socjalnej                                                              e-mail: teleopieka@mops.brodnica.pl.
Tel: 56 498 49 33 wew. 212.
   
 
               


Pliki do pobrania (proszę kliknąć by pobrać):Grafika
Wróć do spisu treści