Informacje o projekcie - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Informacje o projekcie

OPIEKA WYTCHNIENIOWA > Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej  „Minister”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, zwany dalej „Programem”.
 
 

Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego i ujęty w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. w kwocie 50. 000 000,00 zł (pięćdziesiąt milionów złotych).
 
 

Gmina Miasta Brodnicy złożyła wniosek na środki finansowe z Programu na rok 2021 i otrzymała dofinansowanie na realizację w/w Programu.
 
Wartość Programu w Gminie Miasta Brodnicy (całkowity koszt inwestycji) to: 160 123,18 zł, w tym:
 
- opieka wytchnieniowa - pobyt dzienny: 89 757,39 zł.
 
- opieka wytchnieniowa - pobyt całodobowy: 70 365,79 zł.
 
 

Wartość dofinansowania to: 160 123,18 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy sto dwadzieścia trzy złote 18/100)
 
 

Realizatorem Programu w Gminie Miasta Brodnicy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.
 
 
 

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
 
1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 
2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,
 
-w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
 
 

Program ma także zapewniać:
 
1.        w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
1)      wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;
 
2)      wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
 

2.        w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością:
 
1)      czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
 
2)      wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
 
3)      podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.
 
 
 
 
 
Grafika
Wróć do spisu treści