Informacje o projekcie - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Informacje o projekcie

ASYSTENT OSOBY/ASYSTENT OSOBISTY > Asystent osoby niepełnosprawnej - edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej  „Minister”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosiłnabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2021, zwany dalej „Programem”.
 
Program finansowany jest ze środków państwowego funduszu celowego i ujęty w planie finansowym Funduszu Solidarnościowego na 2021 r. w kwocie 80 000 000,00 zł (osiemdziesiąt milionów złotych).

 
 
Gmina Miasta Brodnicy złożyła wniosek na środki finansowe z Programu na rok 2021 i otrzymała dofinansowanie na realizację w/w Programu.
 
Wartość Programu w Gminie Miasta Brodnicy (całkowity koszt inwestycji) to: 134 112,00 zł.
 
Wartość dofinansowania to: 134 112,00 zł (sto trzydzieści cztery tysiące sto dwanaście złotych 00/100).
 
Realizatorem Programu w Gminie Miasta Brodnicy jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy.

 
 
 
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
 
1)      dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz
 
2)      osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,
 
-w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1500 osób.
 
 

Program ma także zapewniać:
 
1)      możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym;
 
2)      ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 
3)      przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
 
4)      zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
 
 

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programustanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.
 
 

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 
a)    wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe);
 
b)   zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 
c)    załatwianiu spraw urzędowych;
 
d)   nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 
e)    korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 
f)    wykonywaniu czynności dnia codziennego. – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.
 
 
Grafika
Wróć do spisu treści