INFORMACJE (DM) - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

INFORMACJE (DM)

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > DZIAŁ DODATKU MIESZK. I ENERGET. > DODATEK MIESZKANIOWY

Dodatek   mieszkaniowy

Dodatek  mieszkaniowy  jest świadczeniem  pieniężnym wypłacanym  przez  gminę , mającym na  celu   dofinansowanie  do  wydatków  mieszkaniowych  ponoszonych w  związku   z   zajmowaniem   lokalu    mieszkalnego .   Pomoc ta przysługuje w przypadkach  określonych  przepisami .

1.Kryteria  uprawniające  do  otrzymania    dodatku  mieszkaniowego:

a)tytuł prawny  do  lokalu

Dodatek  mieszkaniowy  może  być  przyznany:
-najemcom oraz  podnajemcom  lokali  mieszkalnych,
-osobom  mieszkającym w  lokalach   mieszkalnych , do których  przysługuje  im  spółdzielcze  prawo  do  lokalu  mieszkalnego ,
-osobom   mieszkającym  w  lokalach  mieszkalnych   znajdujących   się  w  bydynkach  stanowiących   ich właśność i właścicielom   samodzielnych   lokali  mieszkalnych ,
-innym  osobom   mającym  tytuł  prawny do  zajmowanego  lokalu  mieszkalnego i  ponoszącym   wydatki  związane  z  jego  zajmowaniem ,
-osobom  zajmującym  lokal  mieszkalny  bez  tytułu  prawnego , oczekującym na  przysługujący im  lokal  zamienny albo  socjlany

b)Osiąganie odpowiednio niskiego  dochodu                                                  

Dodatek  przysługuje  osobom , jeżeli średni miesięczny dochód  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego  uzyskany  w okresie   trzech  miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku  o przyznanie   dodatku  nie  przekracza  175 % kwoty  najniższej  emerytury w gospodarstwie  jednoosobowym  i 125 %  tej  kwoty  w  gospodarstwie   wieloosobowym  obowiązującej  w  dniu  złożenia   wniosku . Jeżeli   dochód  jest   nieco  wyższy , nie  zamyka  to  możliwości   otrzymania   dodatku - jeśli  bowiem  kwota   nadwyżki  nie  przekracza   wysokości   dodatku   mieszkaniowego  , należny  dodatek   mieszkaniowy  obniża  się o  tę  kwotę .
Uwaga: Od   dnia  1 marca  2021 roku  wysokość  najniższej  emerytury  wynosi  1.250,88 zł

Definicja  dochodu:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz. 1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

c)Odpowiednia  powierzchnia   użytkowa  lokalu

Powierzchnia  użytkowa zajmowanego  lokalu  mieszkalnego  nie  może  przekraczać  normatywnej  powierzchni  użytkowej  o  więcej  niż:
-  30 % albo
- 50 %  pod  warunkiem ,że  udział  powierzchni  pokoi  i kuchni w  powierzchni  użytkowej  tego  lakalu  nie  przekracza  60 %  
1 osoba         -  35m2 norm.       45,50 m2  ( 30 % )          -  52,50 m2 ( 50 % )
2 osoby          -  40 m2 norm.      52,00 m2 ( 30 % )           -  60,00 m2 (  50 % )
3 osoby         -  45 m2 norm.       58,50 m2 ( 30 % )           - 67,50 m2  ( 50% )
4 osoby         -  55  m2 norm.      71,50 m2 ( 30 % )           - 82,50 m2 ( 50 % )
5 osób          - 65 m2  norm.        84,50 m2 ( 30 %)           - 97,50 m2 ( 50 % )
6 osób         - 70 m2  norm.         91,00 m2 ( 30% )           - 105,00 m2 ( 50 % )


W  przypadku  zamieszkiwania   w  lokalu   większej   liczby  osób , dla   każdej  osoby zwiększa  się   normatywną  powierzchnię   tego  lokalu  o  5 m2 . Normy powierzchni   użytkowej  podwyższa   się  o  15  m2 , jeżeli  w  mieszkaniu   zamieszkuje  osoba   niepełnosprawna   poruszająca  się   na  wózku  lub  osoba   niepełnosprawna  ,  jeżeli   niepełnosprawność  wymaga   zamieszkiwania   w  odddzialnym  pokoju .
O  wymogu   zamieszkiwania   w  oddzielnym  pokoju   orzekają   powiatowe   zespoły   do  spraw   orzekania  o  niepełnosprawności .
Rodzaje  wydatków  stanowiących  podstawę  obliczenia   dodatku  mieszkaniowego
Wydatkami  poniesionymi  przez  osobę  ubiegającą  się  o  dodatek  mieszkaniowy  są  świadczenia   okresowe  ponoszone  przez  gospodarstwo   domowe  w  związku  z  zajmowaniem  lokalu  mieszkalnego:
- czynsz                                                                                                                            
- opłaty  związane  z  eksploatacją i  utrzymaniem   nieruchomości  w  częściach  przypadających  na  lokale   mieszkalne  w  spółdzielni   mieszkaniowej
-zaliczki  na  koszty  zarządu  nieruchomością  wspólną
-odszkodowanie  za  zajmowanie   lokalu  bez  tytułu  prawnego
- inne  niż  w/wym  opłaty  za  używanie  lokalu  mieszkalnego
-opłaty  za  energię  cieplną , wodę, odbiór   nieczystości  stałych i plynnych
-wydatek stanowiący  podstawę  obliczenia   ryczałtu na  zakup  opału
Nie   stanowią   wydatków , wydatki  poniesione  z  tytułu : ubezpieczeń, podatku od  nieruchomości , opłat  za  wieczyste   użytkowanie   gruntów , opłat  za  gaz  przewodowy  , energię   elektryczną  dostarczane  do  lokalu   mieszkalnego  ( domu jednorodzinnego ) na  cele  bytowe
Wydatki  naliczone  i  ponoszone  za  okres   dłuższy  niż  jeden  miesiąc  przelicza  się  na  okresy miesięczne . Jeżeli  wnioskodawca  zajmuje  część  lokalu  mieszkalnego  lub  domu  jednorodzinnego  przy  ustalaniu  wydatków , uwzględnia  się  tylko  wydatki   przypadające  na  tę  część  lokalu  lub  domu .

Wysokość  dodatku   mieszkaniowego

Wysokość  dodatku  mieszkaniowego  stanowi  różnicę   pomiędzy   wydatkami   przypadającymi  na  normatywną powierzchnię  użytkową  zajmowanego  lokalu mieszkalnego ( bądż  wydatkami  ponoszonymi za lokal  w przypadku , gdy  pow. użytkowa lokalu  jest mniejsza  lub  równa  pow. normatywnej ) , a kwotą   stanowiącą   wydatki   poniesione   przez  osobę   otrzymującą   dodatek  w  wysokości :
- 15 % ( 20%*) dochodów  gospodarstwa  domowego -w gospodarstwie 1 osobowym
-12 % (15 % *)dochodów  gospodarstwa domowego-w gospodarstwoe 2-4 osobowym
-10%(12%*)dochodów gospodarstwa  domowego-w gospodarstwie 5 osobowym i większym
*w przypadku gdy  średni  miesięczny  dochód  jest równy  lub  wyższy  od 150 % kwoty najniższej  emerytury  w  gospodarstwie   jednoosobowym  i 100 %  tej  kwoty  w gospodarstwie  wieloosobowym .
W wypadku , gdy  użytkowa  powierzchnia  lokalu   mieszkalnelgo  jest  mniejsza  lub  równa   normatywnej  pow.  lokalu ,   wysokość  dodatku  jest  równa   różnicy   między   wydatkami   ponoszonymi  przez  gospodarstwo   domowe  ubiegającego  się  o dodatek  mieszkaniowy  , a  kwotą   równą   części   dochodów   gospodarstwa  domowego. W  przypadku  gdy  powierzchnia   użytkowa   lokalu  mieszkalnego  jest   większa   niż  powierzchnia  normatywna  , ponoszone  wydatki  przelicza  się  na  powierzchnię  normatywną  W  przypadku  braku   wyposażenia  lokalu  mieszkalnego w instalację  doprowadzającą  energię  cieplną  do  celów ogrzewania w instalację ciepłej  wody i gazu przewodowego  z zewnętrznego żródła znajdującego się  poza  lokalem , osobie  uprawnionej  do  dodatku  mieszkaniowego  przyznaje  się   ryczałt   na  zakup  stanowiący   część   dodatku  mieszkaniowego   Wysokość  dodatku   mieszkaniowego   łącznie  z  ryczałtem , nie  może  przekraczać 70 %   wydatków  przypadających  na  normatywną  pow. zajmowanego  lokalu   lub  70 %   faktycznych   wydatków   ponoszonych  za  lokal , jeżeli  powierzchnia   tego  lokalu  jest mniejsza  lub  równa   normatywnej  powierzchni .
Zmiany  danych   zawartych  we  wniosku   lub  deklaracji  w  okresie  6  miesięcy  od  dnia   przyznania    dodatku  nie  mają  wpływu   na  jego  wysokość.
Przyznanie    dodatku  mieszkaniowego .
Dodatek  mieszkaniowy  przyznaje  się  na   wniosek   strony   na  okres  6  miesięcy   licząc  od  pierwszego  dnia   miesiąca   następującego  po  dniu   złożenia   wniosku

Wypłata  dodatku   mieszkaniowego.

Dodatek  jest  wypłacany  do  10  dnia  każdego   miesiąca z góry -  zarządcy  domu  lub osobie   uprawnionej  do  pobierania   należności  za  lokal   mieszkalny . Jedynie  właściciele   domów  jednorodzinnych   mogą   uzyskać   dodatek  mieszkaniowy   do  rąk  własnych .
Wniesienie   odwołania  od decyzji  przyznającej   dodatek  nie  wstrzymuje   wypłaty   dodatku .
Wstrzymanie    wypłaty  dodatku  mieszkaniowego
W   wypadku   stwierdzenia , że  osoba  której   przyznano   dodatek mieszkaniowy , nie  opłaca  na  bieżąco   należności   za   zajmowany   lokal mieszkalny , wypłatę   dodatku  mieszkaniowego   wstrzymuje   się w  drodze    decyzji   administracyjnej  do czasu   uregulowania   zaległości . Jeżeli  uregulowanie  zaległości   nastąpi  w  terminie  3  miesięcy  od  dnia   wydania   decyzji  wstrzymującej   wypłatę  dodatku, dodatek  mieszkaniowy  zostanie   wypłacony  za  okres , w którym   wypłata  była  wstrzymana . Jeżeli  uregulowanie  zaległości  nie  nastąpi  w  tym  terminie , decyzja  o  przyznnaiu   dodatku  mieszkaniowego   wygasa  z  mocy  prawa .
Pobierający   należności   za  lokale   mieszkalne   ma  obowiązek   niezwłocznego   zawiadomienia   organu  przyznającego   dodatek  mieszkaniowy  o  wystąpieniu zaległości   obejmujących  pełne  dwa  miesiące . W  razie   niedopełnienia  tego  obowiązku , pobierający  opłaty   jest   zobowiązany  do  zwrotu   organowi   przyznającego   dodatek  mieszkaniowy   kwoty  dodatków  wypłaconych  za  miesiące , w  których   występowały   zaległości   w  opłatach .
Przepisy   dotyczące  dodatków  mieszkaniowych
*Ustawa  z dnia  21 czerwca  2001 r  o dodatkach  miesxzkaniowych   (Dz.U.z 2017 roku  poz. 180 ) reguluje  zasady i tryb przyznawania , ustalania wysokości i wypłacania  dodatków  mieszkaniowych
*Rozporządzenuie  Rady  Ministrów  z dnia   28 grudnia  2001 r  w sprawie  dodatków  mieszkaniowych ( Dz.U.Nr 156,poz1817 z póżn.zm.)
*Rozporządzenie  Ministra  Transportu ,Budownictwa  i Gospodarki  Morskiej z dnia  26 kwietnia  2013 r w  sprawie   sposobu przeprowadzenia  wywiadu  środowiskowego , wzoru  kwestionariusza  wywiadu  oraz  oświadczenia   o stanie majątkowym wnioskodawcy i  innych  członków   gospodarstwa  domowego  , a  także   wzoru  legitymacji   pracownika   upoważnionego  do  przeprowadzania   wywiadu ( Dz.U. z dnia  22 maja  2013 r ,poz. 589 )
* O  wymogu  zamieszkiwania  przez  osobę  w  oddzielnym    pokoju  orzekają  zespoły  do  spraw  orzekania o  niepełnosprawności  , o których   mowa  w  ustawie  z dnia  27 sierpnia  1997  r  o  rehabilitacji  zawodowej     i   społecznej   oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych  ( Dz.U. z 2016 r poz. 2046 i 1948 )

Pracownicy  zajmujący  się  dodatkami  mieszkaniowymi:

Dorota  Mierzyńska - Kamila Zagórska

Wnioski na   dodatki   mieszkaniowe   przyjmowane  są w  poniedziałki , wtorki  i  czwartki  w  godzinach  od 8 do  15  

Grafika
Wróć do spisu treści