DODATEK WĘGLOWY - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

DODATEK WĘGLOWY

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
 
Dodatek węglowy

 
W dniu 11 sierpnia 2022 r. Prezydent podpisał Ustawę o dodatku węglowym.

 
Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe,
  2. kominek,
  3. koza,
  4. ogrzewacz powietrza,
  5. trzon kuchenny,
  6. piecokuchnia,
  7. kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 
W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.
Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022 r.:
· elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP http://epuap.gov.pl
· tradycyjnie (papierowo)

 
Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określa Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia.

 
Na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 
Grafika
Wróć do spisu treści