DODATEK OSŁONOWY - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

DODATEK OSŁONOWY

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
Od  stycznia 2024 r. można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy. Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego, w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej.

 
(wniosek - proszę kliknąć by pobrać)
 

Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2 b, 87-300 Brodnica lub przez Internet (ePUAP, profil zaufany), taki wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelniony profilem zaufanym.
 

Dodatek osłonowy przysługuje:

 
   
 1. osobie w gospodarstwie domowym      jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2022 nie przekracza kwoty 2.100,00 zł,
 2.  
 3. osobie w gospodarstwie domowym      wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w roku 2022 nie przekracza kwoty 1.500,00 zł na osobę.
 

Do obliczenia dochodu nie uwzględnia się trzynastej i czternastej emerytury.

 
W sytuacji gdy dochód przekracza wskazane powyżej kryteria,  dodatek będzie przyznany w mniejszej wysokości zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”, z dolnym limitem wypłaty dodatku w wysokości 20,00 zł.
 

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:

 
   
 • 228,80 zł dla gospodarstwa domowego      jednoosobowego,
 •  
 • 343,20 zł dla gospodarstwa domowego      składającego się z 2 do 3 osób,
 •  
 • 486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego      się z 4 do 5 osób,
 •  
 • 657,80 zł dla gospodarstwa domowego      składającego się z co najmniej 6 osób,
 
Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy:
 
   
 • 286,00 zł dla gospodarstwa domowego      jednoosobowego
 •  
 • 429,00 zł dla gospodarstwa domowego      składającego się z 2 do 3 osób
 •  
 • 607,75 zł dla gospodarstwa domowego      składającego się z 4 do 5 osób
 •  
 • 822,25 zł dla gospodarstwa domowego      składającego się z co najmniej 6 osób
 
Dodatek podwyższony przysługuje osobom opalającym domy węglem – zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
 
 
Kto wchodzi w skład gospodarstwa domowego?

 
Gospodarstwo domowe tworzą: osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo  osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

 
Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania dodatku osłonowego.

 
Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli podasz swój adres e-mail we wniosku, wyślemy rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres email nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta.
 
Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od  odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.
 
Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i będzie wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r.

 
Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024r, wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.
 
Grafika
Wróć do spisu treści