DODATEK MIESZKANIOWY - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

DODATEK MIESZKANIOWY

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > DODATEK MIESZK. I ENERGET.
Dodatek   mieszkaniowy

Od 1 lipca 2021 r. zmiany w dodatkach mieszkaniowych

 
 
 
Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
 
 
 
Osoby uprawnione do dodatku mieszkaniowego
 
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
 
- najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do  lokalu mieszkalnego;
 
- osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 
- osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.
 
 
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
 
- domu pomocy społecznej,
 
- młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 
- schronisku dla nieletnich,
 
- zakładzie poprawczym,
 
- szkole, w tym w szkole wojskowej
 
jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

 
 
Kryterium dochodowe przyznania dodatku mieszkaniowego

 
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
 
- jednoosobowym - 40%,
 
- wieloosobowym - 30%
 
 

 
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł (Komunikat  Prezesa GUS z dnia 9 lutego 2024 r.).
Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzględnia się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. austawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

 
 
Powierzchnia użytkowa lokalu

 
 
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
 
1 osoba - 35m²
 
2 osoby- 40 m²
 
3 osoby - 45 m²
 
4 osoby - 55 m²
 
5 osób -   65 m²
 
6 osób - 70 m², a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię o 5 m².
 
 
     
  • Powierzchnia      użytkowa zajmowanego mieszkania nie może przekroczyć w/w normatywnej      powierzchni o więcej niż:
 
- 30 % albo
 
- 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
 
     
  • Normatywną powierzchnię      powiększa się o 15 m², jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba      niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba      niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w      oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od      liczby członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania      w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o      niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia      27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i      społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 
 
 
Dokumenty do pobrania:
 
           
 
 
Wnioski przyjmowane są codziennie w godzinach urzędowania Ośrodka, ul. Ustronie 2 b. Pracownicy merytoryczni przyjmują interesantów w poniedziałki, wtorki i czwartki w siedzibie Ośrodka.
 
Grafika
Wróć do spisu treści