DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ
 
Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym,  w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  • kocioł na paliwo stałe,
  • kominek,
  • koza,
  • ogrzewacz powietrza,
  • trzon kuchenny,
  • piecokuchnia
  • piec kaflowy na paliwo stałe
  • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
  • kocioł olejowy
 
zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym.

Warunkiem otrzymania dodatku jest zgłoszenie lub wpisanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
 
Wniosek składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawiane bez rozpoznania.
 
Świadczenie nie przysługuje gospodarstwom domowym, które skorzystały z wsparcia, przewidzianego w ustawie z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Z dodatku nie mogą skorzystać również gospodarstwa, które otrzymały dodatek węglowy.
 
 
Wysokość jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych wynosi:

· 3000 zł -  w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
 
· 1000 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;
 
· 500 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 
· 2000 zł - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
 
Należy zaznaczyć, że ogrzewanie budynku realizowane może być przez lokalną sieć ciepłowniczą, obsługiwaną z kotła zasilanego peletem drzewnym, drewnem kawałkowym albo innym rodzajem biomasy albo z kotła gazowego zasilanego skroplonym gazem LPG albo kotła na olej opałowy. W tym przypadku do wniosku należy załączyć oświadczenie właściciela lub zarządcy budynku o takim sposobie ogrzewania budynku zgodnie ze zgłoszeniem lub wpisem do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
 
Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem. Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej
 
 
W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
 
 
Wnioskodawca w celu jego poprawnej weryfikacji zobowiązany jest do uwierzytelnienia tego wniosku na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2070 z późn. zm.), tj. za pomocą podpisu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Przedmiotowy wniosek, stanowiący załącznik do pisma ogólnego, podpisanego profilem zaufanym i przesłanego przez ePUAP, należy uznać za podpisany wówczas, gdy został on odrębnie podpisany podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W tym zakresie NSA podjął Uchwałę w składzie 7 sędziów, w której rozstrzygnięto, że pismo wnoszone w formie załącznika do wiadomości wysłanej za pośrednictwem ePUAP musi być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Nie wystarczy zatem, że w taki sposób podpisana zostanie jedynie wiadomość, do której takie pismo zostało dołączone.
Grafika
Wróć do spisu treści