AKTUALNOŚCI - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

PROGRAM 500 PLUS

MOPS Brodnica
Opublikowane według w 500 PLUS · 19 Czerwiec 2019

Co się zmieni w Programie "Rodzina 500+" od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.
Świadczenie wychowawcze 500 plus będzie wypłacane na każde dziecko. Zniknie dotychczasowe kryterium dochodowe, zgodnie z którym 500 plus na pierwsze dziecko przysługiwało tylko tym rodzinom, w których dochód nie przekraczał 800 złotych na osobę lub 1200 złotych w przypadku wychowywania dziecka niepełnosprawnego.
Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
Aby otrzymać prawo do świadczenia 500 plus na dziecko wychowywane przez samotnego rodzica, nie będzie teraz potrzebne ani zaświadczenie o dochodach, ani orzeczenie o alimentach.
W przypadku dziecka rodziców po rozwodzie, którzy nie mają przez sąd ustalonej opieki, świadczenie zostanie przyznane temu rodzicowi, który pierwszy złoży wniosek. Jeśli okaże się, że 500 plus pobiera rodzic, który faktycznie opieki nad dzieckiem nie sprawuje, przeciwko rodzicowi zostanie wszczęte postępowanie. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, jeśli zarzuty potwierdzą się, sprawa może zostać zgłoszona do prokuratury.
W przypadku opieki naprzemiennej, świadczenie zostanie podzielony na oboje rodziców.
Wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego 500 plus można składać w formie elektronicznej (od 1 lipca 2019 roku) jak i papierowej (od 1 sierpnia 2019 r.).
Papierowe wnioski będą przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Ustronie 2B

W wersji elektronicznej wnioski można składać za pośrednictwem:

- ministerialnego Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
- bankowości elektronicznej
- ePUAP (epuap.gov.pl)

Składanie elektronicznych wniosków o 500 plus za pomocą bankowości elektronicznej oferuje niemal każdy bank. Wystarczy na stronie swojego banku wyszukać zakładki oznaczonej 500 plus.

Aby złożyć wniosek, należy przygotować:

- dane osoby ubiegającej się o 500 plus, czyli dane rodzica, numer konta bankowego, a w przypadku wyboru formy elektronicznej także adresu e-mail.
- dane dzieci, ich numery PESEL lub numery dowodów.

Zmiany w ustawach związanych z systemami wsparcia rodzin to:
– przyznanie świadczenia z programu „Rodzina 500+” w postaci dodatku dzieciom umieszczonym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Na wzór rozwiązania obowiązującego w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego przyjęto zasadę, że dodatek przyznaje się na wniosek dyrektora placówki składany do powiatowego centrum pomocy rodzinie właściwego ze względu na miejsce położenia placówki. Dodatek ten powinien być przeznaczony na rozwój zainteresowań wychowanków placówki oraz zwiększanie ich szans edukacyjnych i rozwojowych,
– wprowadzenie szczególnego, 3-miesiecznego terminu, liczonego od dnia urodzenia dziecka, na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem świadczenia wychowawczego z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka,
– wprowadzenie rozwiązania pozwalającego na przyznanie, z zachowaniem ciągłości, świadczenia wychowawczego drugiemu z rodziców dziecka w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku,
– zmiana okresu świadczeniowego, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. Począwszy od 2021 r. nastąpi znaczące przesunięcie momentu składania wniosków o świadczenia wychowawcze (z lipca na luty),
– wprowadzenie przepisów proceduralnych regulujących sposób postępowania w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się/otrzymującej świadczenie wychowawcze,
– od 1 lipca br. nastąpi likwidacja obowiązku rozstrzygania o przyznaniu świadczenia w drodze decyzji administracyjnej na rzecz prostszego rozwiązania na wzór rozwiązania funkcjonującego w programie „Dobry start” – polegającego na wydawaniu informacji o przyznaniu świadczenia.
Osoba otrzymywać będzie automatycznie generowaną i przesyłaną na adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu świadczenia lub w przypadku braku poczty elektronicznej informację będzie mogła odebrać osobiście. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego nie spowoduje wstrzymania wypłaty tego świadczenia.
Ważne !
Składając wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., otrzymamy wypłaty na nowych zasadach wraz z wyrównaniem od 1 lipca.
Jeśli wnioski zostaną złożone po 31 sierpnia, przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpią w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.
Ważne!
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Na podstawie wniosków składanych od 1 lipca 2019 r., świadczenie zostanie przyznane bowiem do 31 maja 2021 r. Oznacza to, że w 2020 r. nie trzeba będzie składać kolejnych wniosków – dopiero w celu uzyskania świadczeń na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r., trzeba będzie, od lutego 2021 r., złożyć kolejny wniosek.
Co ważne, w związku ze zniesieniem kryterium dochodowego, rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej, a ustalając prawo do świadczenia wychowawczego, organ realizujący to świadczenie będzie opierał się przede wszystkim na informacjach zawartych we wniosku i samodzielnie je weryfikował
Wniosek o nowe 500 plus na jedynaka

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na nowych zasadach od początku ich obowiązywania, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.

Wniosek o dodatkowe 500 plus – rodziny wielodzietne

W przypadku rodziców, którzy mają obecnie przyznane świadczenie do końca września 2019 r., na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r. drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną wniosek na świadczenie wychowawcze na wszystkie dzieci, na podstawie którego zostanie odpowiednio przyznane świadczenie.
Terminy wypłat 500 plus
Wniosek złożony do 31 sierpnia 2019 r., to wypłata świadczenia do końca października 2019 r.
Wnioski złożone w kolejnych miesiącach – przyznanie świadczenia oraz jego wypłata nastąpi, co do zasady, w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia wniosku.

 
Grafika
Wróć do spisu treści