ARCH. WIADOMOŚCI - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

ARCH. WIADOMOŚCI

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > 500 PLUS > archiwum wiadomości
Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. netto. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty
1 200,00 zł.
Dochód ustala się na podstawie dochodu z roku poprzedzającego okres zasiłkowy – 2014 , tzw. bazowego, uwzględniając jednocześnie aktualną sytuację rodziny tzn. utratę dochodu lub jego uzyskanie po roku bazowym.
Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
Wnioski wydawane i przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Ustronie 2B) od dnia 1 kwietnia 2016r. Wniosek może być składany także drogą elektroniczną.

Sprawy organizacyjne dotyczące przyjmowania wniosków i dalszej realizacji świadczenia wychowawczego:
Przyjmowanie wniosków :
- osobiście – MOPS Brodnica ul Ustronie 2b pokój nr 8 ( 6 osób będzie przyjmowało wnioski)
- drogą elektroniczną
Interesanci będą obsługiwani w godzinach urzędowania: poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach od 7:15 do 15:15 oraz we wtorki od godziny 8:00 do 16:00.
Druki wydawane będą od 1 kwietnia 2016r 
Dokumenty do przedłożenia dla osób, które wnioskują o świadczenie na każde drugie i następne dziecko :
- dowód osobisty
- akt urodzenia dziecka
Dokumenty do przedłożenia dla osób, które wnioskują o świadczenie na pierwsze dziecko:
- dowód osobisty
- akt urodzenia dziecka
- zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego za 2014 rok , składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 r (dotyczy osób, które nie maja prawa do zasiłku rodzinnego w okresie zasiłkowym 2015/2016)
- dokumenty potwierdzające uzyskanie lub utratę dochodu

Przedłożenie powyższych dokumentów nie jest obowiązkowe ale przyspieszy wydanie decyzji, a co za tym idzie odbiór świadczenia wychowawczego.
Dokumenty te nie są wymagane od osób, które otrzymują świadczenia rodzinne , gdyż są one już w posiadaniu ośrodka pomocy społecznej.
W przypadku złożenia wniosku bez dokumentów potwierdzających stan osobowy i dochodowy ośrodek sam pozyska te dane.
W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia
1 lipca 2016r., prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br.
Termin wypłaty podany będzie w późniejszym okresie, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć czy klienci będą składać wnioski w pierwszych dniach czy może równomiernie w ciągu trzech miesięcy. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć faktycznego wpływu środków z Urzędu Wojewódzkiego.
Należy dodać, ze decyzja administracyjna przyznająca świadczenie wychowawcze musi być „skutecznie doręczona” : tzn wnioskodawca musi odebrać decyzję, aby można było wypłacić należne świadczenie.
Sposób wypłaty : wzór wniosku dopuszcza tylko przelew na konto.
Jest to najszybszy sposób wypłaty gdyż organizacyjnie po potwierdzeniu otrzymania decyzji ośrodek w każdej chwili może zrealizować przelew , natomiast wypłata gotówkowa wymagać będzie zaplanowania terminu i powiadomienia o tym terminie potencjalnych odbiorców świadczenia.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy wyznaczył do obsługi wniosków 6 osób . O tym czy będziemy zatrudniać do obsługi tego zadania nowe osoby zdecydujemy po pierwszych miesiącach obsługi tego świadczenia. Wyszliśmy z założenia , że doświadczenie naszych pracowników jest atutem w usprawnieniu i rzetelności obsługi tego zadania.

29.02.2016 r. RD

Wnioski wydawane i przyjmowane będą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (ul. Ustronie 2B) od dnia 1 kwietnia 2016r. Uwaga: W przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia ustawy, tj. do dnia 1 lipca 2016r., prawo do świadczenia ustalone zostanie od dnia 1 kwietnia br. Wniosek może być składany także drogą elektroniczną.
Program Rodzina 500plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Świadczenie wychowawcze - w wysokości 500,00 zł miesięcznie - na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia, przysługiwać będzie: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka bez względu na wysokość dochodu.
Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie także na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.
Wysokość świadczenia wychowawczego nie będzie wliczana do dochodu stanowiącego podstawę do otrzymywania innych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.


24.02.2016 r. RD Rodzina 500 plus

Dzienniku Ustaw pod poz. 214 opublikowano rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze. Rozporządzenie zawiera m.in. wzór wniosku, który będzie trzeba wypełnić, by otrzymać 500 zł na dziecko. Wniosek ma 9 stron, są w nim szczegółowe pouczenia i wyjaśnienia dla osób, które będą go wypełniać. Ogłoszono również dwa inne akty wykonawcze do ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Wnioski będą przyjmowane w MOPS od dnia 1 kwietnia 2016 r.


Grafika
Wróć do spisu treści