300 ZŁ NA DZIECKO - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

300 ZŁ NA DZIECKO

DZIAŁY I ŚWIADCZENIA > DZIAŁ ŚWIADCZEŃ > DOBRY START 300
! W 2020 r. nie składa się wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „500+” na dzieci, na które obecnie pobierane jest świadczenie wychowawcze, ponieważ prawo do świadczenia wychowawczego ustalone zostało do dnia 31 maja 2021 r.

Wnioski 500+ na kolejny okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane będą od dnia 01 lutego 2021 r. w formie elektronicznej natomiast od dnia 01 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

Informujemy, że wnioski o wypłatę świadczenia „Dobry Start” przyjmowane będą: od dnia 1 lipca 2020 r. w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną, od 1 sierpnia 2020 r. w przypadku wniosków w formie papierowej. Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Druki wniosków będą do pobrania w Ośrodku oraz na stronie internetowej pod adresem:

„DOBRY START” 300zł na dziecko

Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku i obejmie uczniów rozpoczynających rok szkolny 2018/2019.

Świadczenie "Dobry Start" bo tak formalnie nazywa się program wypłaty 300 zł dla uczniów, będzie przysługiwać wszystkim dzieciom rozpoczynającym po wakacjach rok szkolny do ukończenia 18. roku życia lub 20. roku życia w przypadku kontynuacji, rozpoczętej przed ukończeniem 18. roku życia, nauki w danej szkole.
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia ( niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole)

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić rodzic dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka (przez opiekuna faktycznego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeśli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje , które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+".

KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+" – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia droga tradycyjną (papierową).

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania wyprawki szkolnej zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń
Świadczenie "Dobry Start" jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.
Świadczenie nie przysługuje na dzieci :
- uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole,
- umieszczonego w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeśli instytucje te zapewniają nieodpłatnie,
- umieszczone w pieczy zastępczej.

Grafika
Wróć do spisu treści