2012 - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

2012

PROGRAMY I AKCJE

KL2012

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

VII Promocja integracji społecznej

7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł: Równe szanse – program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych

w gminie Miasta Brodnica

okres realizacji od 01.02.2012 – 30.11.2013 roku

Cel główny projektu:

Wzrost aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców Brodnicy zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezdomnych w latach 2012 i 2013.

Cele szczegółowe:

  • Podniesienie i wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych 61 uczestników objętych kontraktami socjalnymi do 31.12.2012 w Brodnicy,
  • Podniesienie i wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych 10 uczestników objętych umowami PAL (Program Aktywności Lokalnej) do 31.12.2012 w Brodnicy,
  • Podniesienie i wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych 69 uczestników objętych kontraktami socjalnymi do 31.11.2013 w Brodnicy,
  • Podniesienie i wzmocnienie kompetencji społecznych i zawodowych 10 uczestników objętych umowami PAL (Program Aktywności Lokalnej) do 30.11.2013 w Brodnicy,

Uczestnicy projektu - grupa docelowa

- kobiety i mężczyźni w wieku aktywności zawodowej,

- osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, bezdomne, zagrożone wykluczeniem społecznym,

- korzystające ze świadczeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy.

- Wyłonione do udziału w projekcie przez zespół rekrutacyjny w skład, którego wchodzą koordynator projektu, asystent koordynatora projektu, pracownicy socjalni, lider Klubu Aktywizacji.

Zadania

1. Aktywna integracja,

I Przewiduje kontrakty socjalne dające wsparcie dla 74 kobiet i 56 mężczyzn. W ramach aktywizacji zawodowej będą prowadzone warsztaty grupowe aktywnego poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne prowadzone przez doradcę zawodowego, pomogą określić mocne i słabe strony uczestników projektu, wskażą kierunki poszukiwań zatrudnienia odpowiadające predyspozycją, przygotują do rozmów kwalifikacyjnych, pomogą w przełamaniu lęku i stresu związanego z komunikacją. W ramach aktywizacji zdrowotnej przewidziane są terapie psychospołeczne grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem pomagające zniwelować bariery psychologiczne występujące u osób pozostających bez zatrudnienia, ukończenie warsztatów zwieńczy wręczenie certyfikatów. Sfinansowane zostaną badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia. Dla osób wyrejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych PUP zostaną naliczone i opłacone składki ubezpieczenia zdrowotnego na czas udziału w kontrakcie. W ramach aktywizacji edukacyjnej uczestnicy zostaną skierowani na kursy zawodowe zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem rynku pracy. Jedna z osób zostanie skierowana na zajęcia szkolne związane z uzupełnieniem wykształcenia. Aktywizacja społeczna przewiduje również skierowanie oraz sfinansowanie pobytu 10 osób bezdomnych w mieszkaniach chronionych. W trakcie prowadzenia kursów i warsztatów zorganizowane zostaną formy wypoczynku dla dzieci uczestników projektu. Projekt przewiduje catering oraz materiały niezbędna do zajęć dla wszystkich uczestników.

II W ramach Programu Aktywności Lokalnej (PAL) przewidziane jest wsparcie dla 9 kobiet i 11 mężczyzn. Odbędą się warsztaty aktywizujące oraz indywidualne doradztwo zawodowe, osoby zakwalifikowane do PAL wezmą udział w kursach zawodowych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb, oraz przewidywanego zapotrzebowania rynku pracy. W ramach aktywizacji społecznej odbędą się m.in. spotkania z mediatorem rodzinnym w sytuacjach problemowych, indywidualne konsultacje psychologiczne dla uczestników i ich rodzin, warsztaty terapii psychospołecznej a także warsztaty zarządzania budżetem domowym oraz warsztaty prawidłowego żywienia. Powstanie Klub Aktywności Lokalnej zlokalizowany przy ul. Sikorskiego 62, którego prace koordynowane będą przez animatora społecznego. Dzieci uczestników projektu uczestniczyć będą w zorganizowanych formach wypoczynku połączonych z profilaktyką uzależnień. Projekt przewiduje catering oraz materiały niezbędna do zajęć dla wszystkich uczestników.

2. Zasiłki i pomoc w naturze,

3. Praca socjalna,

4. Działania o charakterze środowiskowym,

Realizowane przy wsparciu instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, ZHP Hufiec Brodnica

W ramach tych działań dla uczestników projektu zorganizowane zostaną pikniki rodzinne w ramach których odbędą się występy artystyczne , konkursy, pokazy, catering. Zorganizowany zostanie wyjazd do kina połączony ze zwiedzaniem Torunia. Odbędzie się dwudniowy biwak zorganizowany w oparciu o metodykę harcerską. Przewidziane są również zorganizowane wyjścia/wyjazdy na imprezy kulturalne.

5. Zarządzanie projektem.

Rekrutacja

W dniu 21.02.2012 roku przeprowadzono rekrutację do projektu: „Równe szanse – program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Miasta Brodnica”. Do rekrutacji zaproszono w formie pisemnej 143 klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, którzy spełniali w formie podstawowej wymogi projektu. Na rekrutację zgłosiło się 101 osób. W wyniku przeprowadzonych rozmów oraz ankiet, które wypełniali uczestnicy, komisja rekrutacyjna postanowiła zakwalifikować do projektu 71 osób. Utworzono również listę rezerwową do której zakwalifikowano 28 osób. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wezmą udział w jednym dobranym do indywidualnych potrzeb szkoleniu zawodowym

- opiekun dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych,

- kucharz,

- pracownik robót wykończeniowych.

3FOT2

Wyjazd do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni

Dnia 25.03.2012 ramach działań środowiskowych uczestnicy projektu wraz z osobami towarzyszącymi mieli okazję wziąć udział w koncercie z cyklu ,,Szafarska Scena Młodych” podczas którego wystąpili Mateusz Szwankowski – klarnet, Kaja Papierska – fortepian, studenci Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Zaprezentowano utwory francuskich kompozytorów: F. Poulenca, C. Debuss'ego i Ch.M. Widora oraz polskiego kompozytora, autora słynnej "Warszawianki" - K. Kurpińskiego. Podczas koncertu odbyło się również wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy wyróżnionych prac Konkursu Plastycznego "Muzyka Obraz Wyobraźnia".

Grafika
Wróć do spisu treści