2011 - MOPS Brodnica

LOGO MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Brodnicy
Grafika BIP
Grafika ozdobna
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Przejdź do treści

2011

PROGRAMY I AKCJE

pokl

„Równe szanse-program aktywizacji społeczno -zawodowej bezrobotnych w gminie Miasta Brodnica”


Karta projektu POKL 2010


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej od lutego 2009r. realizuje projekt pt. „Równe szanse-program aktywizacji społeczno -zawodowej bezrobotnych w gminie Miasta Brodnica”. Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytet VII Promocja Integracji Społecznej poddziałanie 7.1 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS. Współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Miasta Brodnicy.

W ramach Projektu przeprowadzono rekrutację, do której zostało zaproszonych 89 klientów MOPS. Do Projektu zakwalifikowano 24 beneficjentów. Główne cele Projektu to zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycia umiejętności umożliwiających ponowne wejście na rynek pracy, doskonalenie umiejętności zawodowych i podjęcie zatrudnienia. W Projekcie prowadzone są następujące działania: warsztaty psychoedukacyjne, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe, wybrane przez uczestników, tj. 8 osób – stylizacja paznokci, 3 osoby- spawacz, 13 osób fryzjer. Wszyscy beneficjenci uczestniczyć będą także w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości”. Na dzisiejszym etapie zakończono szkolenie zawodowe dla 8 osób, które otrzymały zaświadczenia o ukończonym kursie stylizacji paznokci. Kurs był przeprowadzony w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy. W imieniu uczestników Projektu za wzorowe przygotowanie kursów składam podziękowania na ręce Pana dyrektora Jerzego Witkowskiego

W czasie kiedy beneficjenci uczestniczyli w zajęciach, dzieci brały udział w koloniach zorganizowanych przez MOPS, a realizowanych przez firmę LUTUR Pana Roberta Sajnaj. Na koloniach przebywało 17 dzieci. Kolonie odbyły się w Czarnym Dunajcu. W ramach kolonii dzieci zobaczyły: Zakopane, Gubałówkę, Morskie Oko, zdobyły szczyt Rusinowa Polana, uczestniczyły w góralskiej posiadzie, bawiły sie na kąpieliskach typu Aquapark. Dlatego dzieci chciały serdecznie podziękować Pani Kierownik kolonii Dorocie Bekasiewicz. Całość  kolonii została sfinansowana ze środków Projektu

pokl


Cel główny projektu

Zapobieganie marginalizacji K i M i ich rodzin oraz podniesienie ich aktywności w kierunku samodzielnego rozwiązywania problemów społecznych, w szczególności problemów dotykających dziedziczenia biedy w ciągu 9 miesięcy realizacji projektu w Brodnicy.

Cele szczegółowe

  • Podniesione kompetencje społeczne i zawodowe 55 uczestników do 31 października 2011 roku w Brodnicy.
  • Zwiększona aktywność 9 rodzin oraz ich otoczenia przy współdziałaniu z instytucjami, organizacjami oraz mieszkańcami w ramach PAL do 31 października 2011 roku w Brodnicy.
  • Zrealizowana oferta działań środowiskowych opartych na współdziałaniu różnych instytucji dla 55 uczestników do 31 października 2011 roku w Brodnicy

Grupy docelowe

Zgodnie z opisem Priorytetu POKL 7.1.1 grupę docelową projektu stanowi 42K i 13M w wieku aktywności zawodowej, osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń MOPS (zgodnie z art.7 ustawy o pomocy społecznej). Są to K i M o niskich bądź zdezaktualizowanych kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu. W projekcie biorą udział osoby w wieku 15-64 lat spełniające w/w kryteria oraz rodziny. Wybrane rodziny K i M wymagają intensywnej aktywizacji i są gotowe do współpracy. PAL zostanie skierowany do rodzin "dziedziczących biedę". Przy rekrutacji wykorzystano bazę danych pracowników socjalnych MOPS, z których wyłoniono grupę 110 K i M, do których zostały wysłane informacje o terminie i miejscu spotkania rekrutacyjnego. Rekrutację przeprowadzi zespół w skład którego wejdą pracownicy socjalni, lider klubu aktywizacji oraz koordynator projektu. Na spotkaniu rekrutacyjnym zostaną przedstawione cele projektu. Zespół rekrutacyjny wyłoni grupę 42K i 13M, następnie do zakwalifikowanych uczestników zostaną wysłane informacje, że spełnili kryteria projektu i zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Osoby te podpiszą deklaracje uczestnictwa w projekcie, zespół projektowy stworzy także listę rezerwową przewidując możliwość rezygnacji. Dokonany sposób rekrutacji pozwala na eliminację przypadkowego wyboru. Pierwszeństwo w wyborze będą miały osoby z rodzin zagrożonych dziedziczeniem biedy. Na podstawie ankiet oraz wywiadów środowiskowych przeprowadzonych przez pracowników socjalnych wynika, że główną potrzebą jest przeprowadzenie szkoleń, które podwyższą lub zmienią kwalifikacje zawodowe, wsparcie psychologiczne, a także doradztwo zawodowe co pozwoli szybciej powrócić na rynek pracy. Z wyżej wymienionych badań wynika także, że uczestnicy chcą brać udział w życiu środowiska poprzez imprezy organizowane w ramach działań środowiskowych takich jak: pikniki, teatr, kino i imprezy sportowe. Główną barierą jest bojaźń przed stygmatyzacją i bariera finansowa.

Zadania

Praca socjalna

Wynagrodzenie dodatkowe, miesięczny dodatek specjalny dla 4 osób za przygotowanie i realizację kontraktów socjalnych oraz środowiskowa praca socjalna w okresie kwiecień-październik 2011r. Miesięczne raporty do biura projektu z przebiegu udziału w projekcie. Przygotowanie wsparcia finansowego dla beneficjentów.

Zasiłki okresowe i celowe

Wsparcie finansowe w formie zasiłków i pomoc w naturze dla 55 uczestników warsztatów i szkoleń przez 9 miesięcy projektu, to jest 495 decyzji zasiłkowych

Aktywna integracja

Etap I. Kontrakty socjalne

Przewidujemy wsparcie dla 38K i 8M, w którym zostaną zastosowane instrumenty aktywnej integracji: w ramach aktywizacji zawodowej powstanie klub aktywizacji zawodowej, w którym będą prowadzone warsztaty grupowe w 2 grupach aktywnego poszukiwania pracy-30 godzin warsztatów. Konsultacje indywidualne dla 38K i 8M prowadzone przez doradcę zawodowego-46 indywidualnych konsultacji przeprowadzonych przez doradcę po 3 godziny dla każdego uczestnika-138 konsultacji indywidualnych. Warsztaty te pozwolą określić mocne i słabe strony K i M, wskażą kierunki poszukiwań zatrudnienia odpowiadające predyspozycjom. K i M zostaną przygotowani do rozmów kwalifikacyjnych, które pozwolą na przełamanie lęku i stresu związanego z komunikacją. W ramach aktywizacji zdrowotnej przewiduje się terapie psychospołeczne w 2 grupach-30 godzin terapii. Konsultacje indywidualne dla 38K i 8M-46 indywidualnych konsultacji po 3 godziny dla każdego uczestnika pozwalające zniwelować bariery psychologiczne występujące u osób pozostające bez zatrudnienia-138 konsultacji indywidualnych. Sfinansujemy badania profilaktyczne związane z możliwością podjęcia zatrudnienia, np. okulista, medycyna pracy dla 38K i 8M-46 badań profilaktycznych. Dla K i M wyrejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych PUP zostaną naliczane i opłacane składki ubezp. zdrowotnego na czas udziału w kontrakcie. W ramach aktywizacji edukacyjne K i M zostaną skierowani na kursy zawodowe zgodnie z przewidywanym zapotrzebowaniem rynku pracy, uwzględniając propozycje wynikłe z ankiet rekrutacyjnych. Przełamując stereotypy płciowe i przyczyny segregacji rynku pracy zorganizujemy kursy. Propozycje kursów zostaną przedstawione beneficjentom na etapie rekrutacji oraz po konsultacjach z doradcą zawodowym dla 38K i 8M-2 kursy zawodowe dla jednego uczestnika. Przewidywane kursy uwzględniają preferencje PUP Brodnica. Różnorodność oferowanych kursów zwiększy atrakcyjność projektu. W trakcie prowadzenia kursów i warsztatów zorganizujemy i pokryjemy koszty zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci uczestników projektu-20 uczestników. Zapewnienie opieki i wypoczynku dzieciom zwiększy zaangażowanie rodziców w kursach i warsztatach. W trakcie zajęć zostanie przygotowany catering dla beneficjentów oraz materiały do zajęć: np. notatniki, długopisy i teczki na materiały dydaktyczne.

Etap II. PAL. Przewiduje wsparcie dla 9 uczestników. W ramach PAL stosować będziemy następujące instrumenty: aktywizacja zawodowa w ramach której odbywać się będą warsztaty aktywizujące-1 grupa oraz indywidualne doradztwo zawodowe-9 konsultacji indywidualnych po 3 godziny-27konsultacji indywidualnych, aktywizacja edukacyjna uwzględniająca potrzeby 7K i 2M proponujemy kursy zawodowe-2 kursy na jednego uczestnika, propozycje kursów przedstawione będą na etapie rekrutacji uwzględniając indywidualne potrzeby K i M po konsultacji z doradcą zawodowym dla 7K i 2M. W ramach aktywizacji społecznej proponujemy udział w Konferencji Grupy Rodzinnej-10 konferencji oraz indywidualne konsultacje psychologiczne dla rodzin-9 konsultacji i ich otoczenia, warsztaty terapii psychospołecznej-1 grupa, a także porady prawnika-według potrzeb uczestników. Dla prawidłowej realizacji tych zadań zostanie zatrudniony animator społeczny, który obejmie opiekę nad rodzinami i ich otoczeniem oraz społeczność tego środowiska. Animator społeczny będzie także koordynatorem spotkań Klubu Aktywności Lokalnej-5 spotkań, w którym uczestniczyć będą beneficjenci oraz środowisko lokalne. W trakcie trwania projektu dzieci beneficjentów uczestniczyć będą w zorganizowanych formach wypoczynku-5 dzieci. Uczestnicy otrzymają notatniki, długopisy, teczki na materiały dydaktyczne oraz catering w trakcie zajęć. Zaplanowane działania przewidują kompleksowe wsparcie dla 43K i 12M, którym zapewniamy 46 kontraktów socjalnych oraz 9 umów udziału PAL. Powstanie 55 planów wychodzenia z trudnej sytuacji życiowej. Listy obecności, częstotliwość pomiaru zgodnie z harmonogramem zajęć.

Działania środowiskowe

W ramach działań o charakterze środowiskowym zorganizujemy piknik integracyjny-1piknik, wyjazd na spektakl teatralny-1 wyjazd, organizacja młodzieżowego turnieju piłki ręcznej o puchar Patryka Kuchczyńskiego dla szkół gimnazjalnych z uwzględnieniem dzieci rodzin objętych projektem-1 turniej, seans filmowy-1seans, zajęcia edukacyjno-kulturalne w bibliotece i domu kultury-2 zajęcia. Działania środowiskowe będą realizowane przy wsparciu instytucji kultury i sportu w Brodnicy.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Tytuł projektu: „Równe szanse - program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Miasta Brodnica”

Okres realizacji: od 1 lutego 2011 roku do 31 października 2011 roku


Grafika
Wróć do spisu treści