Сайт для громадян України - інформації Pomoc dla obywateli Ukrainy - informacja - BCUS BRODNICA

Grafika BIP
Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia 0 800 154 030 (link do strony)
Brodnickie Centrum Usług Społecznych
Przejdź do treści

Сайт для громадян України - інформації Pomoc dla obywateli Ukrainy - informacja

Сайт для громадян України Pomoc dla obywateli Ukrainy
 
Pomoc dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym


 
Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583), zwanej także specustawą pomocową, Brodnickie Centrum Usług Społecznych oferuje pomoc o charakterze socjalnym dla obywateli Ukrainy. Ustawa działa wstecz i obejmuje osoby i zdarzenia mające miejsce wcześniej z uwzględnieniem dnia 24 lutego 2022 r.
Uprawniony do pomocy jest obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 specustawy, deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i został wpisany do rejestru PESEL.
Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą zdefiniowaną - jak określono w zdaniu powyżej.
Legalność pobytu będzie ustalana na podstawie zarejestrowania obywatela Ukrainy przez komendanta placówki Straży Granicznej. W przypadku, gdy wjazd obywatela Ukrainy nie został zarejestrowany podczas kontroli granicznej, jego pobyt na terytorium RP będzie rejestrowany przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Komendant Główny Straży Granicznej będzie prowadził w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi oraz którzy złożyli wniosek o nadanie numeru PESEL. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy nadaje się numer PESEL.
Rejestracja obywateli Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpoczyna się dnia 16 marca 2022 r.

Pomoc Społeczna

Obywatelowi Ukrainy przysługuje prawo do świadczeń wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, m.in. w formie:
1) posiłku dla dzieci i młodzieży
2) posiłku, produktów żywnościowych lub zasiłku celowego na żywność w przypadku, gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia
3) zasiłku okresowego,
4) usług opiekuńczych,
5) pracy socjalnej,
6) poradnictwa specjalistycznego,


 
Obywatele Ukrainy przebywający na terenie miasta Brodnicy mogą uzyskać pomoc na podstawie złożonego wniosku w Brodnickim Centrum Usług Społecznych ul. Ustronie 2b telefon: 56 498 49 33; 56 498 27 42 w godzinach urzędowania.
Na podstawie wniosku oraz oświadczenia o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej planowana jest pomoc. W postępowaniu o przyznanie świadczeń nie przeprowadza się rodzinnego wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia.
Skład i dochód rodziny ustala się na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej. Do składu rodziny nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium Ukrainy. W przypadku uzyskiwania przez obywatela Ukrainy dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu NBP z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.
Obywatelom Ukrainy może być również przyznana pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.


Obywatele Ukrainy przebywający na terenie miasta Brodnicy mogą uzyskać pomoc psychologiczną na podstawie złożonego wniosku w Brodnickim Centrum Usług Społecznych - w Centrum Wsparcia Osób i Rodzin  ul. Św. Jakuba 22 telefon: 56 49 19 771 w godzinach urzędowania.


 
Jednorazowe świadczenie pieniężne 300,00 zł

Obywatelom Ukrainy przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji. 

Świadczenia rodzinne

Na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych obywatelom Ukrainy przysługują:
  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;
  • zapomogi (w tym z tytułu urodzenia się dziecka) i świadczenia (także rodzicielskie) wypłacane przez gminy.


 
Wnioski o należne świadczenia proszę składać Brodnickim Centrum Usług Społecznych ul. Ustronie 2b, telefon: 56 498 49 33; 56 498 27 42.
Grafika
Wróć do spisu treści